Migrationsöverdomstolen har i ett mål funnit att en man från Syrien som beviljats tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige har välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Därmed kan han vara anknytningsperson när hans fru och barn ansöker om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till honom. I målet beviljades mannens fru och barn tidsbegränsade uppehålls- och arbetstillstånd respektive uppehållstillstånd på grund av anknytningen till honom.

Mannen sökte asyl i Sverige den 2 oktober 2015. Han beviljades ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande. Han ansökte om, och beviljades, ett förlängt tidsbegränsat tillstånd till och med 23 december 2019.

I december 2016 ansökte mannens fru och barn om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till mannen. Migrationsverket avslog ansökan i december 2017 med motiveringen att mannen inte kunde vara anknytningsperson enligt den tillfälliga lagen eftersom han inte bedömdes ha välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Migrationsverket bedömde att mannen saknade individuella skyddsskäl och att behovet av skydd var beroende av situationen i Syrien när det tidsbegränsade uppehållstillståndet samt den tillfälliga lagen upphört att gälla.

Beslutet överklagades till migrationsdomstolen som avslog överklagandet. Den domen överklagades till Migrationsöverdomstolen av mannen, och Migrationsverket medgav bifall till överklagandet. Migrationsverket anförde att det bedöms att mannens skyddsbehov inte kommer att ha upphört när hans nuvarande tidsbegränsade uppehållstillstånd går ut och att han därmed bedöms ha välgrundade utsikter till att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Enligt 7 § första stycket tillfälliga lagen ska uppehållstillstånd inte beviljas om anknytningspersonen har beviljats uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och som har tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 § tillfälliga lagen.

Det finns dock ett undantag i 7 § andra stycket tillfälliga lagen avseende att om anknytningspersonen fick sin ansökan om uppehållstillstånd registrerad hos Migrationsverket den 24 november 2015 eller tidigare, ska uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3 § första stycket l och 2 Utlänningslagen beviljas om anknytningspersonen bedöms ha välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd.

Enligt förarbetena ska bedömningen av en alternativt skyddsbehövandes utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd göras med beaktande av det aktuella skyddsbehovets varaktighet och av att begränsningen av möjligheten att beviljas permanent uppehållstillstånd kommer att upphöra när den tidsbegränsade lagen upphör att gälla.

Migrationsöverdomstolen konstaterar inledningsvis att mannen fick sin ansökan om uppehållstillstånd registrerad före den 24 november 2015. Därför kan mannen vara anknytningsperson enligt 7 § tillfälliga lagen om han anses ha välgrundade utsikter att beviljas ett permanent uppehållstillstånd.

Vidare utreder Migrationsöverdomstolen begreppet ”välgrundande utsikter” och hämtar vägledning i kommissionens meddelande till rådet och Europaparlamentet av den 3 april 2014 om riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2003/86/EG om rätt till familjeåterförening (COM

[2014] 210 final).

Kommissionen uttalar bland annat att bedömningen bör göras från fall till fall med hänsyn till de individuella omständigheterna, såsom vilken sorts uppehållstillstånd det är som har utfärdats, administrativa rutiner samt andra relevanta omständigheter. Vidare förutsätter begreppet ”välgrundade utsikter” inte att alla krav som ställs för att få ett permanent uppehållstillstånd måste vara uppfyllda när bedömningen görs, det räcker att kraven troligen kommer att uppfyllas. Den engelska lydelsen av ”välgrundade utsikter” är ”reasonable prospects” vilket Migrationsöverdomstolen finner uppställer ett något lägre krav än den svenska översättningen. Begreppet ”välgrundade utsikter” får därför förstås som att det utifrån nuvarande omständigheter är troligt att ett permanent uppehållstillstånd senare kommer att beviljas.

I bedömningen av om permanent uppehållstillstånd troligen kommer att beviljas lyfter Migrationsöverdomstolen fram att personer som har haft tidsbegränsade uppehållstillstånd kan få permanent uppehållstillstånd om de är anställda eller bedriver näringsverksamhet.

Vidare kan alternativt skyddsbehövande som har vistats i Sverige mer än fem år beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige och därmed få permanent uppehållstillstånd. Även grunden för det tidigare tillståndet behöver beaktas i bedömningen.

I detta fall är mannen alternativt skyddsbehövande på grund av den väpnade konflikten i Syrien och därför måste landinformation om Syrien beaktas. Migrationsöverdomstolen anger bland annat att nästan alla delar av Syrien är indragna i konflikten. Det förekommer allvarliga överträdelser av internationell humanitär rätt och kränkningar av mänskliga rättigheter. UNHCR uppmanar alla stater att inte sända tillbaka personer till Syrien. Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande angående säkerhetsläget i Syrien uttalat att situationen i Syrien är så allvarlig att alla och envar löper en individuell risk för skyddsgrundande behandling i strid mot artikel 3 EKMR vid ett återvändande.

Migrationsöverdomstolen uttalar att vid bedömningen av skyddsbehovets varaktighet kan det ha betydelse om skyddsskälen är individuella. Dock ska det avgörande vara om det finns objektiva grunder som stödjer att det är troligt att skyddsbehovet kommer att kvarstå när det tillfälliga uppehållstillståndet tar slut. Även om mannen i detta fall inte bedöms ha individuella skyddsskäl enligt Migrationsverket visar landinformationen att den allmänna situationen i Syrien är så pass allvarlig att vid ett återvändande skulle mannen riskera att utsättas för sådan behandling som strider mot artikel 3 EKMR, vilket utgör en omständighet som talar för att skyddsbehovet är varaktigt. Dessutom finns det ingen landinformation som talar för att konflikten i Syrien kommer att upphöra under överskådlig tid.

Migrationsöverdomstolen finner att det är mycket som talar för att mannen kommer att ha behov av skydd när hans tillfälliga uppehållstillstånd går ut. Dessutom finns möjligheten att han får uppehållstillstånd på grund av arbete eller att han kvalificerar sig som varaktigt bosatt i Sverige. Därför finner Migrationsöverdomstolen att mannen måste anses ha välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Han kan alltså utgöra anknytningsperson enligt 7 § tillfälliga lagen.

Eftersom förutsättningarna för mannens fru och barn att få uppehållstillstånd på grund av anknytning till mannen är uppfyllda beviljar Migrationsöverdomstolen dem uppehålls- och arbetstillstånd respektive uppehållstillstånd.

 

Domen meddelades av Kammarrätten i Stockholm, 2018-10-18, målnummer UM 3009-18.