EU-domstolen har meddelat en dom som handlar om ifall en person kan nekas flyktingstatus om personen utgör ett säkerhets- eller samhällshot i landet den söker asyl. Domen behandlar olika EU-rättsliga regleringar beträffande flyktingars rättigheter. Dels behandlas Genèvekonventionen, dels behandlas direktiv Europaparlamentet och rådets direktiv om normer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer ska anses berättigade till internationellt skydd, för en enhetlig status för flyktingar eller personer som uppfyller kraven för att betecknas som subsidiärt skyddsbehövande, och för innehållet i det beviljade skyddet (nedan direktivet).

I Genèvekonventionen framgår att stater inte får utvisa eller avvisa personer som bedöms vara flyktingar. Flyktingar får dock utvisas eller avvisas om det finns skälig anledning att betrakta personen som en fara för landets säkerhet eller om personen på grund av att ha dömts för ett synnerligen grovt brott utgör en samhällsfara.

I direktivet uppställs en princip om non-refoulement som innebär att ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller behandling. Direktivet anger att flyktingar får utvisas i de fall det inte strider mot principen om non-refoulement.

EU-domstolen kommer fram till att bestämmelsen i direktivet att medlemsstaterna ska respektera principen om non-refoulement i direktivet går före möjligheten att utvisa och avvisa flyktingar enligt Genèvekonventionen. Det innebär att skyddet mot att utvisas eller avvisas till ett land där en person riskerar att utsättas för tortyr anses vara starkare än en medlemsstats intresse av att kunna utvisa eller avvisa en person på grund av att personen anses vara ett säkerhets- eller samhällshot.

Denna dom tydliggör den starka ställning som principen om non-refoulement har. Det får anses vara betydelsefullt att EU-domstolen i och med denna dom har klargjort vilken ställning principen om non-refoulement har i förhållande till bestämmelserna i Genèvekonventionen.

 

Domen är en dom i de förenade målen C‑391/16, C‑77/17 och C‑78/17 som meddelades 14 maj 2019.