Kammarrätten i Jönköping finner i ett mål att en kommun inte har rätt till ersättning från Migrationsverket för kostnader för god man när de ensamkommande barnen i fråga skrivits upp i ålder. Kammarrätten finner att Migrationsverkets uppskrivning av en asylsökandes ålder kan påverka kommuners rätt till ersättning omedelbart och att Migrationsverket inte behöver informera kommunen att åldrarna har justerats.

Det var Överförmyndarnämnden i Pestors kommun som begärt ersättning från Migrationsverket. Migrationsverket avslog ansökan vilket kommunen överklagade till förvaltningsrätten. Förvaltningsrätten avslog överklagandet och när kommunen överklagade till kammarrätten avslog även kammarrätten överklagandet.

Tillämplig reglering är asylersättningsförordningen. Den är numera upphävd men enligt övergångsbestämmelser tillämpas den på det aktuella målet. Enligt 8 § asylersättningsförordningen har en kommun rätt till ersättning för kostnader för god man till ensamkommande barn. I lagen om god man för ensamkommande barn framgår att överförmyndarnämndens skyldighet att förordna god man för asylsökanden är begränsat till personer under 18 år. För att en kommun ska ha rätt till statlig ersättning enligt 8 § asylersättningsförordningen måste den asylsökande därför under ansökningsperioden vara under 18 år.

Det är Migrationsverkets uppdrag att bedöma kommuners rätt till statlig ersättning. Det är även Migrationsverket som ska bedöma den asylsökandes ålder. Kammarrätten menar att det vanligtvis är tillräckligt att Migrationsverket hänvisar till bedömningen av den asylsökandes ålder som har gjorts i prövningen av uppehållstillstånd. För att frångå Migrationsverkets bedömning av den asylsökandes ålder bör det krävas att kommunen kan presentera starka och bärande skäl som talar för att Migrationsverkets bedömning är felaktig och att den asylsökande var under 18 år under de perioder som kommunen har ansökt om ersättning för. Det innebär att Migrationsverkets justering av en asylsökandes ålder till 18 år eller äldre kan innebära att en kommun inte har rätt till statlig ersättning omedelbart när justeringen görs. Det finns ingen lagstadgad skyldighet för Migrationsverket att meddela den justerade åldern till Överförmyndarnämnden och ett sådant meddelande skulle kunna vara begränsat enligt sekretesslagstiftning.

I förevarande fall har Migrationsverket justerat de asylsökandes ålder till 18 år eller äldre före den period som överförmyndarnämnden ansökt om ersättning för. Enligt vad som tidigare anförts är de asylsökande inte under 18 år och Överförmyndarnämnden har inte anfört några omständigheter som ger skäl att frångå Migrationsverkets bedömning av de asylsökandes ålder. Därför har kommunen inte rätt till statlig ersättning enligt 8 § asylersättningsförordningen och överklagande avslås därför.

 

Domen meddelades av Kammarrätten i Jönköping, 2018-08-24, målnummer 207–208-18.