Migrationsöverdomstolen har i ett nyligen meddelat avgörande tagit upp frågan huruvida en person med tillfälligt uppehållstillstånd kan utgöra referensperson gällande uppehållstillstånd på grund av anknytning. Det konstateras att det kräver att personen som utgör referensperson ska ha en välgrundad utsikt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsöverdomstolen fastställer att flera olika faktorer kan ligga till grund vid bedömningen av om en referensperson har välgrundad utsikt att få permanent uppehållstillstånd i Sverige.

 

Individuella skyddsskäl

Migrationsöverdomstolen konstaterar att bedömningen av huruvida ”välgrundade utsikter” för att få ett varaktigt uppehållstillstånd föreligger bör göras från fall till fall med hänsyn till de individuella omständigheterna. Bedömningen ska inkludera hur troligt det är att villkoren för ett varaktigt uppehållstillstånd är uppfyllda och om det tillstånd som beviljats under normala omständigheter skulle kunna förlängas utöver den period som krävs för permanent uppehållstillstånd. Det förutsätter dock inte att alla krav som ställs för permanent uppehållstillstånd behöver vara uppfyllda när bedömningen görs, enbart att de troligen kommer att kunna uppfyllas.

 

Möjlighet att få uppehållstillstånd på grund av arbete eller möjlighet till uppehållstillstånd på grund av att personen anses vara varaktigt bosatt

För att referenspersonen ska kunna beviljas ett permanent uppehållstillstånd efter att ha haft ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, enligt den tillfälliga lagen, behöver referenspersonen ha en anställning eller kunna försörja sig genom näringsverksamhet. Har referenspersonen haft uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande och vistats i Sverige utan avbrott i fem år med uppehållstillstånd kan referenspersonen beviljas ställning som varaktigt bosatt i Sverige och på det viset få permanent uppehållstillstånd.

 

Aktuell landinformation

Vid bedömningen av om referenspersonen kan beviljas permanent uppehållstillstånd ska också grunden för det tidigare uppehållstillståndet beaktas. I aktuellt mål är referenspersonen skyddsbehövande på grund av den väpnade konflikten i Syrien. Referenspersonen har för närvarande tillfälligt uppehållstillstånd och kan tidigast ansöka om permanent uppehållstillstånd när nuvarande tillstånd går ut. Vid bedömningen blir det således aktuellt att försöka utreda hur sannolikt det är att referenspersonens skyddsbehov kvarstår när nuvarande tillstånd löper ut. Således behöver även aktuell landinformation beaktas vid bedömningen. Vid bedömningen av skyddsbehovets varaktighet kan individuella skyddsskäl ha betydelse, men det avgörande är om det finns objektiva grunder som ger stöd för att det är troligt att skyddsbehovet kommer att kvarstå vid en förlängningsansökan.

 

Bedömningen i aktuellt mål

I aktuellt mål skulle referenspersonen vid ett återvändande till Syrien riskera att utsättas för sådan behandling som strider mot artikel 3 Europakonventionen. Det finns inget som tyder på att konflikten eller situationen i Syrien kommer att upphöra eller förbättras under överskådlig tid i tillgänglig landinformation. På grund av detta anser Migrationsöverdomstolen att det finns mycket som talar för att sökande kommer att ha fortsatt behov av skydd när det nuvarande tillståndet löper ut och att han vid en förlängningsansökan kan beviljas permanent uppehållstillstånd eller i vart fall ett förlängt uppehållstillstånd.

Vidare finns det möjlighet för honom att få uppehållstillstånd på grund av arbete eller möjlighet att få uppehållstillstånd som varaktigt bosatt. Migrationsöverdomstolen anser därför att sökande måste anses ha välgrundade utsikter att beviljas permanent uppehållstillstånd. Sökande kan således utgöra anknytningsperson enligt 7 § Lag om tillfälliga begränsningar om möjlighet att få uppehållstillstånd.

 

Domen meddelades av Migrationsöverdomstolen 2018-10-18, målnummer UM 3009-18