Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att den gode mannen har de befogenheter som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare. Hen har alltså rätt och skyldigheter att bestämma i frågor som rör det ensamkommande barnets personliga angelägenheter. I detta innefattas bland annat barnets placering på boende.

I de fall då Socialnämnden och den gode mannen har olika uppfattning om i vilket boende barnet ska vara placerat är det således den gode mannen som bestämmer.
Det aktuella framgår av Kammarrättens i Göteborg uttalanden i målet med nummer 1925 06, beslut daterat 2006-03-28.

Målet handlade om en flicka som hade en god man. Trots det placerades hon av Socialnämnden, mot den gode mannens vilja, i ett boende som denne motsatt sig. Den gode mannen ansåg att placeringen var mycket olämplig för flickans hälsa. Han anförde att hon snarast borde få kvalificerat stöd i annat boende. Länsrätten biföll den gode mannens överklagade och upphävde nämndens beslut om placering. Nämnden överklagade till Kammarrätten i Göteborg som avvisade överklagandet.