Migrationsöverdomstolen har i ett nyligen meddelat avgörande återigen slagit fast att samtliga grunder för en ansökan om uppehållstillstånd ska prövas samtidigt i en och samma process.

Målet handlade om en man som sökt asyl i Sverige. Migrationsverket avslog hans ansökan om uppehållstillstånd m.m. och beslutade om att han skulle utvisas.

Beslutet överklagades till migrationsdomstolen. Mannen åberopade skyddsskäl och synnerligen ömmande omständigheter. Mannen yrkade även att han skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin svenska sambo. Mannen framställde även ett alternativyrkande om att målet skulle återförvisas till Migrationsverket för vidare utredning.

Migrationsdomstolen beslutade att återförvisa målet till Migrationsverket i den del som avsåg uppehållstillstånd på grund av anknytning. Migrationsdomstolen avslog samtidigt mannens överklagande i övriga delar.

Målet överklagades till Migrationsöverdomstolen av Migrationsverket, varpå Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd. Migrationsöverdomstolen konstaterade inledningsvis att svensk migrationsrätt bygger på principen att sökanden ska få frågan om uppehållstillstånd prövad i en process. Samtliga omständigheter som åberopats av sökanden till stöd för uppehållstillstånd innan ett lagakraftvunnet avgörande föreligger ska prövas i den pågående processen.

Migrationsdomstolen hade i det aktuella målet prövat de skyddsskäl och de synnerligen ömmande omständigheter som mannen åberopat till stöd för sitt yrkande om beviljat uppehållstillstånd. Samtidigt återförvisade migrationsdomstolen den del av målet som rörde anknytningen till mannens sambo till Migrationsverket. Det innebär att samtliga omständigheter inte prövats i samma process. Migrationsdomstolens rättstillämpning ansågs därför stå i strid med principen att frågan om uppehållstillstånd i sig utgör saken i målet.

Migrationsöverdomstolen uttalade även att den uppdelning som migrationsdomstolen gjorde skulle leda till att Migrationsverkets beslut om utvisning kvarstod trots att frågan om uppehållstillstånd inte hade avgjorts slutligt. Rättstillämpningen ansågs därför ha varit uppenbart felaktig. Felet kunde inte avhjälpas i Migrationsöverdomstolen varför migrationsdomstolens dom undanröjdes och målet återförvisades till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Sammanfattningsvis innebär detta att en sökande har rätt att få samtliga åberopade skäl för uppehållstillstånd prövade i en och samma process. Anledningen är att det är frågan om uppehållstillstånd som utgör saken, och inte de olika grunderna som åberopas. En sökande kan därför åberopa asylskäl, uppehållstillstånd på grund av studier och uppehållstillstånd på grund av anknytning i en och samma process. Samtliga grunder ska prövas samtidigt i samma process.

Hade Migrationsöverdomstolen inte undanröjt migrationsdomstolens dom hade det, utöver vad domstolen själva anför angående utvisningsbeslutet, inneburit att en del av den sökandes ärende hade varit överklagbart till Migrationsöverdomstolen samtidigt som frågan om anknytning legat hos Migrationsverket. Det hade varit ett mindre önskvärt utfall.