EU-domstolen har i ett nytt avgörande klargjort att personer som enligt Migrationsverket inte har tillräckliga skyddsskäl inte kan avvisas med omedelbar verkställighet. Istället krävs ett lagakraftvunnet beslut innan avvisningen kan genomföras. Det bidrar till mer rättssäkerhet för de enskilda.

Målet i EU-domstolen rörde en serbisk man som 2017 ansökte om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansåg att de asylskäl som mannen uppgav var uppenbart ogrundade, eftersom det, även enligt mannens egna uppgifter, fanns myndighetsskydd att tillgå i Serbien. Migrationsverket beslutade därför att mannens ansökan skulle avslås och att han skulle avvisas. Avvisningsbeslutet förenades med omedelbar verkställighet eftersom Migrationsverket ansåg att det var uppenbart att det inte fanns grund för asyl och mannen inte lämnat några uppgifter som hade betydelse för prövningen av hans ansökan om uppehållstillstånd.

Migrationsdomstolen i Malmö ansökte, efter överklagande, om ett så kallat förhandsavgörande från EU-domstolen. EU-domstolen fastslog senare att en ansökan om internationellt skydd inte kan anses vara uppenbart ogrundad i ett mål som det aktuella, i vilket det av landinformation framgår att sökanden kan ges ett godtagbart skydd i ursprungslandet och sökanden har lämnat uppgifter som inte är tillräckliga för att internationellt skydd ska beviljas.

EU-domstolen klargör i avgörandet att en medlemsstat inte kan bedöma att en ansökan om internationellt skydd är uppenbart ogrundad på grund av att sökanden lämnat otillräckliga uppgifter. Migrationsverkets tidigare hantering av detta såväl som andra liknande ärenden har alltså varit felaktig.

Migrationsverket har i sin rättstillämpning fram till det aktuella uttalandet från EU-domstolen ansett att beslut om att avvisa personer med omedelbar verkställighet kan fattas i de ärenden då verket bedömt att de åberopade skälen är otillräckliga för att få skydd i Sverige. Till följd av detta har Migrationsverket verkställt avvisningsbeslut innan de vunnit laga kraft. Den sökande har därför kunnat avvisas utan att få sin sak prövad i domstol.

Med anledning av domen från EU-domstolen har Migrationsverket nu tvingats ändra sin praxis. Verket kan inte längre fatta beslut om avvisning förenat med omedelbar verkställighet. De öppna ärenden som innefattar beslut om omedelbar verkställighet kommer inhiberas av Migrationsverket till dess att de är har prövats i domstol och vunnit laga kraft.

Den ändrade rättstillämpningen gäller dock enbart i de ärenden i vilka den sökande har åberopat skyddsskäl. Migrationsverket har i ett rättsligt ställningstagande som tagits med anledning av EU‑domstolens dom anfört att det är fortfarande är tillåtet att fatta beslut om avvisning med omedelbar verkställighet i de ärenden i vilka skyddsskäl inte har åberopas, utan i stället grunder som sociala eller ekonomiska svårigheter. Migrationsverket anser även att beslut om omedelbar verkställighet kan aktualiseras i de ärenden som endast handlar om hälsotillstånd , förutsatt att det inte föreligger omständigheter som kan anses nå upp till artikel 3 i Europakonventionen.

Sammanfattningsvis bidrar EU-domstolens avgörande till ökad rättssäkerhet för den enskilde då denne har rätt till en prövning i tre instanser innan ett beslut om avvisning kan verkställas. Det bidrar även till högre krav på Migrationsverket att göra en noggrann utredning och prövning i varje enskilt ärende.