Migrationsöverdomstolen har meddelat en dom angående en person som ansökte om arbetstillstånd hos ett företag som ingick i en koncern. Migrationsöverdomstolen kom i sin dom fram till att den ekonomiska förmågan för alla bolag i koncernen ska vägas samman i bedömningen av om arbetstillstånd ska beviljas.

När en person ansöker om arbetstillstånd i Sverige ska en arbetsgivare upprätta ett anställningserbjudande. Migrationsverket gör en bedömning av arbetsgivarens förmåga att anställa personen. I detta fall fakturerade det bolag som gjort anställningserbjudandet kostnaden för personal till ett annat bolag som enligt Migrationsverket saknade anställda. Migrationsverket kom fram till att bolaget saknade möjlighet att betala lön och lönekostnader för personen som ansökte om arbetstillstånd. Därför avslogs ansökan.

Migrationsverkets beslut överklagades och migrationsdomstolen avslog överklagandet. Migrationsdomstolen anförde att det saknas utrymme att beakta den ekonomiska situationen för ett annat företag än den arbetsgivare som upprättat anställningsavtalet, oavsett hur en företagskoncern är konstruerad.

Migrationsdomstolens dom överklagades till Migrationsöverdomstolen som gör en annan bedömning än underinstanserna. Migrationsöverdomstolen konstaterar att det är vanligt att bolag inom samma koncern delar upp olika företagsfunktioner på olika bolag och att det sker en resultatutjämning mellan bolag inom koncernen. Inom skatterätten finns det bestämmelser om sådan resultatutjämning. Migrationsöverdomstolen bedömer att det saknas skäl att göra en annan bedömning i migrationsrättsliga sammanhang och finner därför att det är inget som hindrar att en arbetsgivarens ekonomiska förmåga bedöms med utgångspunkt i arbetsgivarens förhållande till andra bolag i samma koncern.

I det aktuella målet har det enligt Migrationsöverdomstolens mening inte kommit fram något som ger anledning att ifrågasätta att personalkostnaderna faktiskt betalas. Personen har alltså gjort sannolikt att han har erbjudits en anställning som han kan försörja sig på och vid en sammantagen bedömning anser Migrationsöverdomstolen att samtliga förutsättningar för att bevilja personen uppehålls- och arbetstillstånd är uppfyllda.

Det är positivt att Migrationsöverdomstolens bedömning utgår från hur det ser ut för många företag i Sverige. Det är många företag som har strukturerat sin verksamhet på detta sätt och därför är det bra att det är möjligt för personer att ansöka om arbetstillstånd i företag som ingår i en koncern som är uppbyggd på detta sätt. Bedömningen kan i dessa fall vara mer flexibel och utgå från om personen i praktiken kommer att få betalt eller inte, istället för att rikta in sig på teknikaliteter.

Migrationsdomstolens dom meddelades 2019-11-05 i mål nr UM 3717-19.