Undertecknad kontaktades i ett sent skede av en kvinna som var tagen i förvar (frihetsberövad) och skulle utvisas dagen därpå. Det upprättades en ansökan om verkställighetshinder på grund av nya omständigheter bestående bland annat i att domstolen samma dag hade återförvisat ärendet till Migrationsverket för ny prövning i sak.
Istället för att stoppa utvisningen fattade Migrationsverket dagen därpå ett nytt beslut i sak. I det aktuella beslutet uttalade Migrationsverket explicit att ”Migrationsverket har genom detta beslut inte tagit ställning till ditt ärende om hinder för att verkställa det utvisningsbeslut som du fått tidigare. Det ärendet handläggs av en annan enhet på Migrationsverket och beslut i den frågan kommer att meddelas senare.”
Påståendet om att kvinnans ärende handlades av en annan enhet som senare skulle ta ställning till om det fanns hinder för att verkställa utvisningsbeslutet, visade sig senare vara uppenbart ogrundat. Kvinnan utvisades samma dag. Detta utan att någon tagit ställning till om det fanns hinder mot verkställigheten.
Det visade sig senare vid närmare efterforskning att kvinnan inte alls hade något ärende på någon annan enhet. Inte heller kom det att meddelas något beslut i frågan om verkställighetshinder, såsom utlovats i Migrationsverkets beslut.
Vid en noggrann genomgång av ärendet framkom det således att Migrationsverkets uttalanden i det aktuella beslutet var uppenbara lögner. Det fanns inget stöd för påståendena. Migrationsverket for således med direkt osanning.
Med anledning av det aktuella upprättades en JO-anmälan. Grunden var bland annat de uppenbara lögnerna i Migrationsverkets beslut.
JO beslutade dock att lämna ärendet utan åtgärd. Det aktuella beslutet från JO kan inte tolkas på annat sätt än att det alltså är accepterat att myndigheterna, eller i vart fall Migrationsverket, far med osanning i sina beslut. Det är således fritt fram att använda vilka argument som helst och att lämna vilken information som helst, sann eller falsk.
Det hela är en oacceptabel ordning som riskerar att urholka rättssäkerheten såväl som allmänhetens förtroende för de svenska myndigheterna.