En asylsökande från Syrien bedömdes av Migrationsverket vara alternativt skyddsbehövande. Mannen överklagade till migrationsdomstolen som bedömde att han var flykting. Migrationsverket överklagade och Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd i frågan om den sökande skulle beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring.

Den sökande hade åberopat att han riskerar förföljelse på grund av en tillskriven politisk uppfattning med anledning av en rad olika omständigheter. Han hade åberopat att han varit utomlands och sökt asyl och att han riskerade att bli inkallad som reservist och tvingad att delta i konflikten. Han hade även åberopat att han var rädd för att tillskrivas en politisk uppfattning på grund av vägran att utföra militärtjänst. Han hade därtill framfört att han ursprungligen kom från Douma och att han var sunnimuslim. Han var rädd för att utsättas för förföljelse eftersom han hade flytt från ett område under oppositionell kontroll. Han hade blivit arresterad av regimen samt utsatts för trakasserier på grund av sin tidigare hemvist. Hans tidigare hem, beläget i ett oppositionskontrollerat område, hade bränts ned av oppositionen. Han hade rest ut ur landet utan nödvändigt tillstånd. Migrationsöverdomstolen ansåg inte att det fanns skäl att ifrågasätta den sökandes redogörelse.

Migrationsöverdomstolen uttalar i domen att de omständigheter den sökande åberopat är sådana att såväl var och en av omständigheterna, som en kombination av dem, kan leda till bedömningen att en person ska anses vara flykting. Utfallet av bedömningen styrs av vad personen riskerar utifrån sina individuella förhållanden och erfarenheter.

Omständigheten att den sökande ansökt om asyl utomlands bedömdes inte i sig vara tillräckligt för att mannen ska anses riskera förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning.

Vad gäller den sökandes uppgifter om att han riskerar att kallas in som reservist konstaterar Migrationsöverdomstolen att han inte mottagit någon kallelse till reservtjänstgöring och att det inte heller finns några uppgifter om att hans familj, som är kvar i hemlandet, har mottagit någon kallelse eller på annat sätt fått information om att han är inkallad eller efterlyst. Migrationsöverdomstolen bedömer mot denna bakgrund att den sökandes uppgifter inte är tillräckliga för att han ska anses ha gjort sannolikt att han riskerar att bli inkallad som reservist och tvingad att delta i kriget. Det blir därmed inte aktuellt att bedöma vad den sökande riskerar att utsättas för det fall han undanhåller sig sådan tjänstgöring.

Migrationsöverdomstolen uttalade vidare att den sökande har även uppgett att han vid ett återvändande till Syrien kommer att tillskrivas en politisk uppfattning på grund av sin tidigare hemvist och sin religiösa tillhörighet och att han riskerar förföljelse eftersom han har flytt från ett område under oppositionell kontroll. Landinformationen ger inte tillräckligt stöd för att alla personer som har flytt från ett oppositionellt område eller är sunnimuslimer riskerar förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning.

Den sökande har vidare redogjort för att han har blivit arresterad av regimen samt utsatt för trakasserier på grund av sin tidigare hemvistort Douma. Han har även redogjort för att hans tidigare hem, beläget i ett oppositionskontrollerat område, har bränts ned av oppositionen eftersom hans familj uppfattas stödja regimen.

Migrationsöverdomstolen uttalar att även om tidigare förföljelse inte är en förutsättning för en framtida risk utgör tidigare utsatthet en indikation på att den sökande vid ett återvändande skulle riskera att tillskrivas en politisk uppfattning, både av regimen och av de oppositionella parterna. Den sökande tillhör, enligt den landinformation som finns tillgänglig, en särskild riskgrupp på grund av sin tidigare hemvist. Risken förstärks av att den sökande är sunnimuslim, vilket enligt landinformationen medför en särskild utsatthet. Migrationsöverdomstolen beaktar även att den sökande varit utomlands och sökt asyl samt att han är i vapenför ålder. Det kan medföra att han redan vid ett återvändande riskerar att genomgå en säkerhetsundersökning och i samband med denna tillskrivas en politisk uppfattning på grund av sin tidigare hemvist, religiösa tillhörighet och agerande.

Migrationsöverdomstolen bedömer mot bakgrund av den sökandes uppgifter och med beaktande av landinformationen i målet att han gjort sannolikt att han hyser en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av tillskriven politisk uppfattning. Han skulle således bedömas vara flykting och beviljas flyktingstatus.

Migrationsöverdomstolens dom meddelades 2018-04-25 i målet med nummer UM 1970-17