Gäller fr.o.m 2018-05-25
Senast uppdaterad: 2018-07-16

 

Process Advokatbyrå värnar om din personliga integritet, och strävar därför efter att hålla en hög nivå av dataskydd. Vi har därför tagit fram en ny integritetspolicy. Av denna policy framgår hur vi samlar in och använder din personliga information för att säkerställa att du har information om förfarandet och känner dig trygg med vår personuppgiftsbehandling.

1. Vad är en personuppgift?

1.1 Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. Det innebär att flera olika uppgifter kan utgöra en personuppgift, så som t.ex. en ljudupptagning eller IP-nummer (om de kan kopplas till en fysisk person).

2. Personuppgiftsansvar och laglig grund för behandling

2.1 Integritetspolicyn gäller när Process Advokatbyrå utför behandling av personuppgifter. Vid behandling av personuppgifter följer Process Advokatbyrå Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 som träder i kraft 25 maj 2018.

2.2 Behandling av personuppgifter vid nyttjande av Process Advokatbyrås tjänster sker huvudsakligen på grundval av att de är nödvändiga för att genomföra avtal, för att fullgöra en rättslig förpliktelse, för att fullgöra en uppgift av allmänt intresse eller för att det är tillåtet efter en intresseavvägning. Viss behandling kan även ske till följd av ditt uttryckligt givna samtycke.

2.3 Process Advokatbyrå är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag.

3. Ändamålen med behandlingen

3.1 Process Advokatbyrå måste behandla personuppgifter för att kunna utföra och administrera uppdraget, samt tillvarata dina intressen som klient. Du kan därför inte vara klient hos Process Advokatbyrå utan att vi behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter avseende leverantörer eller potentiella leverantörer till Process Advokatbyrå behandlas för att kunna fullgöra avtalsförpliktelser, alternativt ingå avtal.

3.2 Vi behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll.

3.3 Dina personuppgifter används även för redovisnings- och faktureringsändamål.

3.4 Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter, enligt avtal eller samtycke.

3.5 Process Advokatbyrå behandlar även dina personuppgifter för att uppfylla de rättsliga krav som åligger oss. Det gäller till exempel krav som framgår av bokföringslagen (1999:1078) och lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter krävs även för att vi ska kunna efterleva Vägledande regler om god advokatsed, en skyldighet som följer av Rättegångsbalkens 8 kap. 4 §.

4. Personuppgifter som behandlas

4.1 Process Advokatbyrå samlar in följande personuppgifter från dig som är klient:
a) Identitetsuppgifter – förnamn, efternamn, personnummer.
b) Kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
c) Ärendet – uppgifter om ärendet eller uppdraget som avser dig.

4.2 Vi kan även komma att inhämta personuppgifter från annan källa än dig. Exempelvis från domstolar, myndigheter, motpart och motpartsombud samt allmänt tillgänglig information.

4.3 När företrädare för företag i egenskap av leverantörer eller potentiella leverantörer till Process Advokatbyrå kontaktar Process Advokatbyrå registreras följande personuppgifter:
a) Identitetsuppgifter – namn på företagets kontaktperson.
b) Kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
c) Bankuppgifter – bank- eller plusgironummer.

5. Bevarande av personuppgifter

5.1 Personuppgifterna kommer bevaras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ovan beskrivna ändamålen. Enligt bokföringslagen (1999:1078) är Process Advokatbyrå skyldig att bevara vissa personuppgifter i sju år. Personuppgifter som bevaras för bokföringsändamål kommer enbart att användas för det angivna syftet.

5.2 Av Vägledande regler om god advokatsed följer att Process Advokatbyrå är skyldig att, i original eller kopia, arkivera de handlingar som insamlats under uppdragets utförande. Arkivhållning sker under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

6. Gallring av personuppgifter

6.1 Personuppgifter som inte längre används eller behöver bevaras kommer gallras eller avpersonifieras. För det fall de avpersonifieras innebär det att information som kan associeras med en specifik fysisk person kommer avlägsnas.  Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan associeras med en person.

7. Informationssäkerhet

7.1 Som personuppgiftsansvarig ansvarar Process Advokatbyrå för att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder används för att skydda de personuppgifter som behandlas. Process Advokatbyrå har interna riktlinjer, utbildningar och processer för att säkerställa att en adekvat skyddsnivå upprätthålls. De interna processerna syftar även till att förhindra och upptäcka eventuella brister och läckor. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till de personer som behöver behandla uppgifterna för att vi ska kunna uppfylla de ovan angivna ändamålen.

7.2 För det fall dina personuppgifter skulle komma att omfattas av en personuppgiftsincident kommer Process Advokatbyrå kontakta dig.

8. Den registrerades rättigheter

8.1 Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke har du även rätt att återkalla det samtycket. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

8.2 Om du är missnöjd med vår behandling har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är ansvarig tillsynsmyndighet Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

9. Avslutande information

9.1 Process Advokatbyrå kan komma att göra ändringar i integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn kommer finnas tillgänglig på processadvokat.se. För det fall en uppdatering görs kommer information göras tillgänglig via vår webbplats. Ett sådant tillgängliggörande kommer även innehålla information om innebörden av uppdateringarna och hur de kan komma att påverka dig.

9.2 Kontakta oss per e-mail på info@processadvokat.se eller per post på Process Advokatbyrå, Birger Jarlsgatan 73-75, 113 56 Stockholm, om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.