Loading...
Processnytt2022-11-25T14:54:08+01:00

Migrationsöverdomstolen bedömer att den ekonomiska förmågan för alla bolag i en koncern ska beaktas i arbetstillståndsärende

Migrationsöverdomstolen har meddelat en dom angående en person som ansökte om arbetstillstånd hos ett företag som ingick i en koncern. Migrationsöverdomstolen kom i sin dom fram till att den ekonomiska förmågan för alla bolag i koncernen ska vägas samman i bedömningen av om arbetstillstånd ska beviljas. När en person ansöker om arbetstillstånd i Sverige ska en arbetsgivare upprätta ett anställningserbjudande. Migrationsverket gör en bedömning av arbetsgivarens förmåga att anställa personen. I detta fall fakturerade det bolag som gjort anställningserbjudandet kostnaden för personal till ett annat bolag som enligt Migrationsverket saknade [...]

By |januari 15th, 2020|Migrationsrätt|

Nytt avgörande om kravet på giltig ursäkt från Migrationsöverdomstolen

Migrationsöverdomstolen meddelade 12 december 2019 ett viktigt avgörande gällande möjligheten att få en ny prövning när nya omständigheter förs fram efter att ett asylärende är avslutat. En person som har sökt asyl och fått avslag på sin ansökan och som inte kan överklaga beslutet mer kan föra fram nya omständigheter genom att ansöka om verkställighetshinder. Om personen gör antagligt att det finns ett bestående hinder mot verkställigheten av utvisningsbeslutet på grund av de nya omständigheterna och personen inte har kunnat åberopa omständigheterna tidigare, eller har giltig ursäkt för att inte [...]

By |januari 10th, 2020|Migrationsrätt|

Emilie Hillerts debattartikel publicerad på Magasinet Para§raf: Tillåt muntlig bevisning trots prästers oförmåga att se själar

Det är en mänsklig rättighet att fritt välja sin religion, såväl som att utöva den. Samtidigt är det i flera länder förenat med dödsstraff att lämna islam. Trots det fortsätter Sverige utvisa människor som lämnat islam och konverterat till kristendomen. Varför? Jo, för att svenska myndigheter anser sig helt självständigt kunna bedöma en persons religionsuppfattning och därför ignorerar expertisen. Svenska myndigheter underkänner den muntliga bevisning som erbjuds från experterna, och baserar sina beslut på subjektiva bedömningar av den asylsökandes förmåga att sätta ord på tankar och känslor. Det är hög tid att erkänna [...]

By |december 19th, 2019|Migrationsrätt|

Migrationsverket ska inte göra någon behovsbedömning av arbetskraft

Migrationsdomstolen i Malmö meddelade 24 juni 2019 en dom gällande arbetstillstånd för en person som erbjudits anställning av Arbetskooperativet Solidaritet ABIS (nedan ABIS). Migrationsverket hade avslagit ansökan på grund av att verket gjorde bedömningen att anställningserbjudandet upprättats uteslutande för att bereda personen tillstånd i Sverige. Det framgår av Migrationsverkets beslut att ABIS är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bland annat har som syfte att anställa asylsökande för att möjliggöra för dem att söka arbete och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket uttalar att den huvudsakliga delen av verksamheten inte tycks vara [...]

By |december 10th, 2019|Migrationsrätt|

Man får inte utvisa kristna till Afghanistan enligt Europadomstolen

5 november 2019 meddelade Europadomstolen dom i målet A.A. mot Schweiz, ansökan nr. 32218/17. Målet handlar om en man från Afghanistan som konverterat från islam till kristendomen och sökt asyl i Schweiz. Myndigheterna i Schweiz trodde på att personen konverterat till kristendomen men beslutade att han skulle utvisas till Afghanistan. Europadomstolen finner i sin dom att det skulle strida mot artikel 3 i Europakonventionen om personen skulle utvisas till Afghanistan. Domstolen noterade att enligt många internationella rapporter om situationen i Afghanistan framgår det att afghaner som har konverterat till kristendomen [...]

By |november 19th, 2019|Migrationsrätt|

Kvinna från Somalia behöver inte styrka sin identitet för att bli svensk medborgare

Migrationsöverdomstolen har nyligen meddelat ett avgörande i vilket dispens gavs från kravet på styrkt identitet för att kunna bli svensk medborgare. Det var en kvinna från Somalia som ansökt om svenskt medborgarskap. Huvudregeln är att identiteten ska vara styrkt för att en person ska kunna bli svensk medborgare. Enligt praxis innefattar identiteten personens namn, födelsedatum och medborgarskap. Det finns möjlighet att få dispens från att behöva styrka sin identitet för att bli medborgare och det är om personen har haft hemvist i Sverige i minst åtta år och har gjort [...]

By |november 12th, 2019|Migrationsrätt|
Till toppen