Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

Bevisning is the new black

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att det föreligger ett skyddsbehov. Den som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till sambo har bevisbördan för att det föreligger ett seriöst förhållande. En förälder som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till barn har bevisbördan för släktskap och hur mycket umgänge som kommer utövas med barnet. På senare tid har Migrationsverket blivit allt mer kritiska vid sina granskningar. Muntliga uppgifter avfärdas inte längre bara på grund av trovärdighetsbrister. De kan även avfärdas med diverse andra mer eller mindre [...]

By | april 24th, 2018|Process Advokatbyrå|

Nytt rättsligt ställningstagande begränsar försörjningskravets tillämpningsområde

Migrationsverket meddelade 2018-04-09 ett rättsligt ställningstagande angående ”med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre vistelse, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd”. Utöver det innehåll som med hänsyn till dokumentets namn ingår innehåller det även förtydliganden angående försörjningskravet. Det uttalas explicit att ”En ansökan om förlängt uppehållstillstånd från en familjemedlem till arbetstagare m.fl., som grundar sig på samma familjeanknytning som tidigare, ska anses vara en sådan ansökan om fortsatt uppehållstillstånd som avses i 9 § första stycket tillfälliga lagen. Det innebär att [...]

By | april 16th, 2018|Process Advokatbyrå|

Oskyldigt häktad för grovt narkotikabrott – frias av analysbesked

Polisen grep i slutet av mars en man misstänkt för grovt narkotikabrott bestående av påstått innehav av 2 kg metamfetamin som skulle ha förvarats i mannens bil. Den gripne förnekade bestämt att det som påträffats skulle vara narkotika. Då tre polismän hade undersökt materialet och muntligt uppgivit att de menade att det med stor sannolikhet var s k ”ice”, det vill säga kristalliserat metamfetamin, häktades mannen mot sitt nekande. Till grund för häktningsbeslutet låg också en promemoria som på ett målande sätt beskrev ett sammanträffande mellan mannen och ett antal [...]

By | april 16th, 2018|Process Advokatbyrå|

Migrationsöverdomstolens avgörande om det s.k. annonseringskravet (MIG 2018:2)

För att kunna beviljas arbetstillstånd måste rekryteringsförfarandet vara förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. Det innebär att unionsföreträdet ska ha respekterats, vilket normalt kräver att anställningen har utannonserats i EU/EES och Schweiz. Migrationsverket har i sin myndighetsutövning länge ställt ett informellt krav om att en platsannons ska sättas ut på Arbetsförmedlingens hemsida i minst tio dagar. Migrationsöverdomstolen har nu öppnat upp för en vidare bedömning än så. Målet rörde en kvinna som sökte uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta. Tjänsten hade utannonserats i en databas för rekrytering av bland [...]

By | april 4th, 2018|Process Advokatbyrå|

Ytterligare genomslag för vår uppfattning om hur lagen ska tolkas och tillämpas

I början av året öppnade Migrationsöverdomstolen upp för att det, vid prövning av ansökan om förlängning av arbets- och uppehållstillstånd som har meddelats på grund av anställning, ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor. Det öppnades även upp för att det, i de fall då alla kriterier inte varit uppfyllda hela anställningstiden, skulle göras en proportionalitetsbedömning. De aktuella domarna rörde främst bedömningen av lön och försäkringar. Undertecknad har sedan dess drivit linjen att motsvarande synsätt bör appliceras även vid bedömningen av andra krav, däribland efterföljandet av semesterlagen. Det är därför [...]

By | mars 20th, 2018|Process Advokatbyrå|