Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

Minderåriga har rätt till offentligt biträde i frågan om verkställighetshinder, när målet handläggs i migrationsdomstolen

Migrationsöverdomstolen har nyligen klargjort att ensamkommande flyktingbarn alltid har rätt till ett offentligt biträde i migrationsdomstolen. Detta oaktat om det rör sig om ett ordinärt asylärende eller ett ärende om verkställighetshinder. I praktiken ser det således ut som följer: En minderårig söker asyl i Sverige. Denne har rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdes uppdrag kvarstår i handläggningen vid Migrationsverket, migrationsdomstolen och Migrationsöverdomstolen. I samband med Migrationsöverdomstolens beslut upphör förordnandet. Ett beslut om utvisning är verkställbart i fyra år, vilket räknas från datumet för Migrationsöverdomstolens beslut. Det enda lagliga [...]

By | oktober 6th, 2017|Migrationsrätt|

Den som döms för innehav av narkotika ska inte även dömas för brukandet av samma narkotika

Den 19 maj 2017 meddelade Högsta Domstolen dom i målet B 4368-16. En gång för alla har Högsta Domstolen slagit fast att en person som både brukat och innehaft narkotika endast ska dömas för innehavet, och inte även särskilt för brukandet. Högsta Domstolen hänvisar till förarbetsuttalanden enligt vilka det framgår att om det står klart att gärningsmannens förfarande omfattat både innehav och eget bruk av samma narkotika bör åtal endast väckas för innehavet, som får anses konsumera bruket. Högsta Domstolen anser att det därför står klart att en tilltalad inte [...]

By | oktober 5th, 2017|Brottmål|

Advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Advokat Emilie Hillert skriver om hur den lag som tillkommit för att skydda de enskilda, av Migrationsverket tillämpas på ett sätt som skadar. Det handlar om hur arbetstagare som skött sig exemplariskt i flera år trots det utvisas, och om hur arbetstagaren får ta smällen på grund av bagatellartade missar som arbetsgivaren har gjort. Smällen i form av utvisning. Artikeln hittar ni här https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/50232-invandrare-hindras-fran-att-fa-arbeta-och-gora-ratt-for-sig/

By | september 29th, 2017|Migrationsrätt|

Den ”nya gymnasielagen” – ger i vissa specifika fall ungdomar uppehållstillstånd

Den 1 juni 2017 öppnades det upp för barn och ungdomar som studerar att få stanna kvar i Sverige för att fullgöra sina studier. De nya bestämmelserna är begränsade att gälla de som har sökt asyl, är mellan 17-25 år och studerar på gymnasienivå. Därtill är det flera kriterier som måste vara uppfyllda. En grundläggande förutsättning är till exempel att Migrationsverket finner/har funnit någon annan anledning att bevilja uppehållstillstånd. Låter det konstigt? Ja, jag håller med. Lagen är dessutom mycket komplicerad och svårläst, och innehållet är komplext. Det kan därför [...]

By | september 8th, 2017|Process Advokatbyrå|

Inte möjligt att ställa fler krav på annonsen vid At-Ut

En man sökte arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket konstaterade att mannen genom anställningserbjudandet hade visat att anställningen uppfyller kraven i 6 kap 2 § Utlänningslagen. Ansökan avslogs dock av andra skäl. Mannen överklagade till migrationsdomstolen som avslog överklagandet. Utöver de skäl som Migrationsverket grundat sitt beslut på uppgav migrationsdomstolen att utredningen inte ger stöd för att arbetsgivaren uppfyllt unionsföreträdet vid rekryteringen av mannen. Migrationsdomstolen uttalade att det förefaller ytterst tveksamt att det inte skulle finnas någon annan i Sverige eller övriga EU med adekvata vårdkunskaper som skulle vara intresserad [...]

By | september 7th, 2017|Migrationsrätt|

Till och med Migrationsverket kritiserar Migrationsverket

I en rapport tidigare i år granskade Migrationsverket sig själva genom en genomgång av ärenden. Migrationsverket granskade 400 beslut som fattades under 2016. I bara hälften av ärendena ansåg Migrationsverket att de hade utrett ärendet på det sätt som de borde. Hälften av alla ärendena innehöll utredningar som inte var kompletta. I många fall fanns det brister som rörde själva kärnan i asylutredningen. Migrationsverket kritiserar även sig själva för att i 4 av 10 fall ha författat beslut som inte var tillräckligt begripliga. Vad gäller gränsdragningen mellan flykting och skyddsbehövande [...]

By | september 6th, 2017|Migrationsrätt|