Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

Adopterat barn beviljas uppehållstillstånd – kan inte nekas utan saklig grund

Min huvudman adopterade ett litet barn från sitt hemland. Adoptionen var ostridigt giltig i Sverige. Trots det nekades barnet uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket hävdade att adoptionen inte gjorts i syfte att befästa och utveckla en genuin föräldra-barn-relation, och att den egentliga anledningen var att hen ville ge barnet en bättre framtid i Sverige. Migrationsdomstolen har nu satt ner foten gentemot Migrationsverket. Domstolen uttalar explicit att de av Migrationsverket påstådda sakförhållanden varken var för sig eller sammantaget ger konkret stöd för att ett skenförhållande skulle föreligga. Migrationsverket har således inte uppfyllt [...]

By | februari 2nd, 2018|Migrationsrätt|

Afghansk pojke beviljas uppehållstillstånd och statusförklaring!

Trots tydlig praxis från Migrationsöverdomstolen bestämde sig Migrationsverket för att utvisa ett ensamkommande flyktingbarn till Afghanistan. Migrationsverkets beslutsmotivering var ytterst bristfällig och baserad på falsk information. Migrationsverket vidhöll sin inställning i rond två, dvs i domstolen, av vad som inte kan förstås som annat än ren hävd. Argumenten som uppbringades blev allt mer horribla och vissa saknade helt substans. Det hänvisades till statistiska undersökningar, rena antaganden och spekulationer, och direkta fördomar. Det blev en tuff dag i rätten för alla inblandade. Mot denna bakgrund känns det extra fint att få [...]

By | januari 31st, 2018|Migrationsrätt|

Allt mer horribla beslutsmotiveringar av Migrationsverket

Migrationsverkets beslutsmotiveringar har på senare tid eskalerat i undermålighet. Det känns nästan som att myndighetens personal har givits fritt utrymme att lägga precis vad som helst till grund för sina bedömningar. Ett exempel på motivering som inte hör hemma i ett förvaltningsrättsligt beslut är den aktuella; ”Vidare framgår att utifrån populationsnivå är det betydligt mer sannolikt att du är över 18 år än under 18 år gammal.” Med andra ord; eftersom fler personer är över 18 år än under 18 år, så är det mer sannolikt att du är över [...]

By | januari 19th, 2018|Migrationsrätt|

Presumtion för häktning vid grovt vapenbrott sedan den 1 januari 2018

Den 1 januari 2018 ändrades reglerna i vapenlagen. En av ändringarna var att minimistraffet för grovt vapenbrott ändrades till fängelse i lägst två år. En följd av detta är att det därmed föreligger en presumtion för häktning av den som på sannolika skäl är misstänkt för grovt vapenbrott. Det blir således i viss mån lättare att frihetsberöva exempelvis den som tas på bar gärning med vapen på allmän plats. Samtidigt bör det noteras att Häktes- och restriktionsutredningen i sitt betänkande föreslagit att den så kallade tvåårsregeln i 24 kap. 1 [...]

By | januari 11th, 2018|Brottmål|

HD har höjt schablonersättningen till efterlevande

Genom en dom meddelad den 29 december 2017 beslutade Högsta domstolen att höja schablonersättningen till efterlevande. Tack vare Högsta domstolen har efterlevande nu rätt till 60 000 kronor jämte ränta. Frågan i målet gällde just storleken på den schabloniserade ersättning för psykiskt lidande som utan någon utredning om skadan i det enskilda fallet kan utgå till följd av nära anhörigs död. Ersättning till nära anhörig tar främst sikte på maka eller make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Vad som ersätts är psykiska besvär som går utöver sådana känslor av [...]

By | januari 10th, 2018|Process Advokatbyrå|

För låg lön under viss period kan under vissa förutsättningar läkas retroaktivt

En man ansökte om och beviljades arbets- och uppehållstillstånd på grund av en anställning. Han ansökte därefter om förlängning av tillstånden. Av ansökningshandlingarna framgick att han under viss tid hade haft en månadslön som enligt Migrationsverket understigit den kollektivavtalsenliga lönen. Arbetstagaren och arbetsgivaren anförde att det blivit ett misstag och att mellanskillnaden betalats ut retroaktivt. Detta hade gjorts innan Migrationsverket uppmärksammade bristen. Migrationsverket avslog ansökan och beslutade att utvisa arbetstagaren. Detta då arbetstagaren hade erhållit 460 kronor för lite i lön per månad under en viss period. Denna omständighet förändrades [...]

By | januari 9th, 2018|Migrationsrätt|