Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

En lucka i lagen som måste åtgärdas

En utlänning som har fått avslag på sin asylansökan får normalt en så kallad tidsfrist för frivilligt återvändande på fyra veckor. Tiden börjar räknas när beslutet vinner laga kraft. Om utlänningen inte lämnar landet inom de fyra veckorna riskerar utlänningen att få ett återreseförbud på mellan 1-5 år. Då hamnar hen även på Schengens spärrlista. Enligt lag har en utlänning som ansökt om asyl och fått ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut samtidigt två veckor på sig att lämna in en ansökan om arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning i egenskap av [...]

By | maj 7th, 2018|Process Advokatbyrå|

Tydligen är det tillåtet för Migrationsverket att ljuga i sina beslut

Undertecknad kontaktades i ett sent skede av en kvinna som var tagen i förvar (frihetsberövad) och skulle utvisas dagen därpå. Det upprättades en ansökan om verkställighetshinder på grund av nya omständigheter bestående bland annat i att domstolen samma dag hade återförvisat ärendet till Migrationsverket för ny prövning i sak. Istället för att stoppa utvisningen fattade Migrationsverket dagen därpå ett nytt beslut i sak. I det aktuella beslutet uttalade Migrationsverket explicit att ”Migrationsverket har genom detta beslut inte tagit ställning till ditt ärende om hinder för att verkställa det utvisningsbeslut som [...]

By | maj 4th, 2018|Process Advokatbyrå|

Advokat Emilie Hillerts krönika Hastverk och lapptäcken publicerad på Magasinet Paragraf.

Krönikan handlar om hur man i ett handsvep slängde bort det asylsystem som hade byggts upp under generationer och efter noga avväganden, om hur de senaste årens upprepade ändringar i lagstiftningen avseende utlänningar kommit att bilda ett svåröverskådligt lapptäcke som skadar rättssäkerheten, om hur Regeringens nu föreslagna ändringar i lagen avseende ensamkommande flyktingbarn bör välkomnas med öppna armar, och om att det emellertid inte är rättssäkert att på regelbunden basis införa nya lagändringar i syfte att läka brister som aldrig borde ha tillåtits från början. Artikeln i sin helhet finnes [...]

By | maj 2nd, 2018|Process Advokatbyrå|

Fackförbunden agerar allt mer gränslöst i ärenden om arbetstillstånd

I samband med införandet av den nya regleringen för arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning infördes ett lagstadgat krav på att den fackliga organisationen ska få tillfälle att yttra sig över arbetsgivarens anställningserbjudande till arbetstagaren. Yttrandet återfinns på sidan fyra i den blankett som döpts till ”Anställningserbjudande” och som Migrationsverket kräver att arbetsgivaren fyller i. Fram tills nyligen innehöll fackförbundets förtryckta blankett en möjlighet att tillstyrka anställningen och att inte tillstyrka den, samt att uttala sig om huruvida lönen och/eller försäkringarna är sämre än de som följer av kollektivavtal. [...]

By | april 26th, 2018|Process Advokatbyrå|

Bevisning is the new black

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att det föreligger ett skyddsbehov. Den som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till sambo har bevisbördan för att det föreligger ett seriöst förhållande. En förälder som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till barn har bevisbördan för släktskap och hur mycket umgänge som kommer utövas med barnet. På senare tid har Migrationsverket blivit allt mer kritiska vid sina granskningar. Muntliga uppgifter avfärdas inte längre bara på grund av trovärdighetsbrister. De kan även avfärdas med diverse andra mer eller mindre [...]

By | april 24th, 2018|Process Advokatbyrå|

Nytt rättsligt ställningstagande begränsar försörjningskravets tillämpningsområde

Migrationsverket meddelade 2018-04-09 ett rättsligt ställningstagande angående ”med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre vistelse, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd”. Utöver det innehåll som med hänsyn till dokumentets namn ingår innehåller det även förtydliganden angående försörjningskravet. Det uttalas explicit att ”En ansökan om förlängt uppehållstillstånd från en familjemedlem till arbetstagare m.fl., som grundar sig på samma familjeanknytning som tidigare, ska anses vara en sådan ansökan om fortsatt uppehållstillstånd som avses i 9 § första stycket tillfälliga lagen. Det innebär att [...]

By | april 16th, 2018|Process Advokatbyrå|