Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

MIG 2017:24 öppnar upp för helhetsbedömning avseende anställningsvillkor

Av förarbetena framgår att tanken med de nya reglerna om arbetskraftsinvandring var att en arbetstagare som vistats och arbetat i Sverige efter fyra år ska kunna beviljas permanent uppehållstillstånd. Anledningen är att arbetstagaren genom att arbeta har bidragit till samhällsutvecklingen och fått en stark koppling till Sverige. Sammantaget bör detta berättiga till ett permanent uppehållstillstånd. 6 kap 2 § UtlL är emellertid utformad så att anställningsvillkoren inte får vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis. I MIG 2017:24 uttalar Migrationsöverdomstolen explicit att detta, enligt Migrationsöverdomstolen, [...]

By | februari 26th, 2018|Migrationsrätt|

Advokat Emilie Hillert har skrivit debattartikel i Dagens Juridik

Emilie Hillert och Viktoria Nyström har skrivit en debattartikel om att rättssäkerheten är satt ur spel angående de medicinska åldersbedömningarna. Den belyser ur en juridisk synvinkel problematiken kring den bevisvärdering som görs avseende RMVs utlåtanden och avsaknaden av rättssäkerhet som genomlyser hela processen. För en rättssäker asylprocess krävs juridiskt gångbara dokument som utfärdats med vetenskapligt stöd och genom en metod som lever upp till de juridiska kraven på rättssäkerhet. Några sådana dokument finns i nuläget inte att tillgå. Rättssäkerheten är satt ur spel och om inte makthavarna omgående agerar kommer [...]

By | februari 23rd, 2018|Process Advokatbyrå|

Nitisk noggrannhet påkallas gentemot Migrationsverket

En asylsökande kan efter ett lagakraftvunnet utvisningsbeslut, under vissa förutsättningar, beviljas arbets- och uppehållstillstånd utan att behöva lämna landet. Kriterierna är dock många. Bland annat måste ansökan göras i precis rätt tid. Det ges bara ett fönster på två veckor och man får varken söka för tidigt eller för sent. Därtill måste man ha arbetat i minst fyra månader och anställningen måste vara i minst ett år till. Dessutom måste försäkringsskyddet och lönen vara kollektivavtalsenliga, med mera, med mera. Även i de fall som alla kriterier är uppfyllda finns det [...]

By | februari 12th, 2018|Migrationsrätt|

Migrationsverket spelade finn fem fel och förlorade

Under det senaste året har allt fler arbetstagare hotats av utvisning. Migrationsverkets nya taktik att kritiskt granska arbetsgivares tillämpning av semesterlagen har minst sätt skapat oro och förvirring. Stundtals framstår det inte bättre än att Migrationsverkets handläggare spelar finn fem fel i jakten på brister. Semesterlagen gäller alla arbetstagare i Sverige. Avsteg från denna lag kan endast göras om det är till fördel för arbetstagaren, eller genom kollektivavtal som avses i lagens 2 a § andra stycket. En arbetstagare mottog en skrivelse från Migrationsverket. Brevet var på fyra sidor och [...]

By | februari 5th, 2018|Migrationsrätt|