Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

Migrationsöverdomstolens dom avseende gränsdragningen mellan syriska flyktingar och alternativt skyddsbehövande

En asylsökande från Syrien bedömdes av Migrationsverket vara alternativt skyddsbehövande. Mannen överklagade till migrationsdomstolen som bedömde att han var flykting. Migrationsverket överklagade och Migrationsöverdomstolen meddelade prövningstillstånd i frågan om den sökande skulle beviljas flyktingstatusförklaring eller alternativ skyddsstatusförklaring. Den sökande hade åberopat att han riskerar förföljelse på grund av en tillskriven politisk uppfattning med anledning av en rad olika omständigheter. Han hade åberopat att han varit utomlands och sökt asyl och att han riskerade att bli inkallad som reservist och tvingad att delta i konflikten. Han hade även åberopat att han [...]

By | augusti 17th, 2018|Migrationsrätt|

Advokat Emilie Hillert har uttalat sig i Aftonbladet avseende ett migrationsärende som har gått fruktansvärt fel.

Advokat Emilie Hillert har uttalat sig i Aftonbladet avseende ett migrationsärende som har gått fruktansvärt fel. Artikeln om Sara såväl som artikeln med Emilie Hillerts uttalanden hittar ni nedan. Se även Aftonbladets ledarskribents synpunkter. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/G1AJGx/advokaten-om-utvisningshotade-sara-fruktansvart-fel https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yvjJAJ/bortgifta-sara-18-ska-utvisas-jag-ar-i-fara https://www.aftonbladet.se/ledare/a/a2EdAd/sverige-kan-radda-sara-fran-att-mordas  

By | augusti 15th, 2018|Migrationsrätt|

Inte brottsligt av asylsökande att åberopa ofullständig resehandling

En person ansökte om asyl och gav i samband därmed in ett resedokument för statslösa från Egypten. Resedokumentet hade innan det ingavs och således åberopades ändrats på så sätt att en sida hade avlägsnats, vilket den asylsökande kände till. Frågan i målet var huruvida detta utgjorde brukande av falsk urkund. Tingsrätten fann att så var fallet. Hovrätten gjorde emellertid en annan bedömning och personen frikändes. I hovrätten åberopade den tilltalade protokollet från Migrationsverkets asylutredning av vilket det framgick att Migrationsverkets utredare reagerat över resedokumentets skick och utseende, att utredaren aldrig [...]

By | augusti 15th, 2018|Migrationsrätt|

Migrationsöverdomstolen har återigen slagit fast att samtliga grunder för ansökan om uppehållstillstånd ska prövas samtidigt

Migrationsöverdomstolen har i ett nyligen meddelat avgörande återigen slagit fast att samtliga grunder för en ansökan om uppehållstillstånd ska prövas samtidigt i en och samma process. Målet handlade om en man som sökt asyl i Sverige. Migrationsverket avslog hans ansökan om uppehållstillstånd m.m. och beslutade om att han skulle utvisas. Beslutet överklagades till migrationsdomstolen. Mannen åberopade skyddsskäl och synnerligen ömmande omständigheter. Mannen yrkade även att han skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin svenska sambo. Mannen framställde även ett alternativyrkande om att målet skulle återförvisas till Migrationsverket för [...]

By | augusti 14th, 2018|Migrationsrätt|

God man för ensamkommande barn har rätt att bestämma i fråga om barnets boendeplacering

Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att den gode mannen har de befogenheter som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare. Hen har alltså rätt och skyldigheter att bestämma i frågor som rör det ensamkommande barnets personliga angelägenheter. I detta innefattas bland annat barnets placering på boende. I de fall då Socialnämnden och den gode mannen har olika uppfattning om i vilket boende barnet ska vara placerat är det således den gode mannen som bestämmer. Det aktuella framgår av Kammarrättens i Göteborg uttalanden i målet med nummer 1925 06, beslut daterat 2006-03-28. [...]

By | augusti 13th, 2018|Migrationsrätt|

Migrationsverket hade inte rätt att överklaga migrationsdomstolens dom

Migrationsöverdomstolen fann i målet MIG 2018:10 att Migrationsverket inte hade rätt att överklaga migrationsdomstolens dom, varför överklagandet avvisades. Målet handlade om en barnfamilj som tidigare haft uppehållstillstånd för tiden december 2014 till december 2015 på grund av särskilt ömmande omständigheter. De ansökte i juni 2016 om asyl. Migrationsverket avslog familjens ansökningar om uppehållstillstånd och beslutade att avvisa spädbarnet i familjen och utvisa övriga familjemedlemmar. Samtliga beslut överklagades till domstolen. I domstolen vidhöll Migrationsverket sin inställning. Migrationsdomstolen beslutade trots det att bevilja familjen uppehållstillstånd. Tillståndets längd bestämdes till två år. Migrationsverket [...]

By | augusti 8th, 2018|Process Advokatbyrå|