Loading...
Processnytt 2017-05-08T18:00:10+00:00

God man för ensamkommande barn har rätt att bestämma i fråga om barnets boendeplacering

Kammarrätten i Göteborg har slagit fast att den gode mannen har de befogenheter som i allmänhet tillkommer en vårdnadshavare. Hen har alltså rätt och skyldigheter att bestämma i frågor som rör det ensamkommande barnets personliga angelägenheter. I detta innefattas bland annat barnets placering på boende. I de fall då Socialnämnden och den gode mannen har olika uppfattning om i vilket boende barnet ska vara placerat är det således den gode mannen som bestämmer. Det aktuella framgår av Kammarrättens i Göteborg uttalanden i målet med nummer 1925 06, beslut daterat 2006-03-28. [...]

By | augusti 13th, 2018|Migrationsrätt|

Migrationsverket hade inte rätt att överklaga migrationsdomstolens dom

Migrationsöverdomstolen fann i målet MIG 2018:10 att Migrationsverket inte hade rätt att överklaga migrationsdomstolens dom, varför överklagandet avvisades. Målet handlade om en barnfamilj som tidigare haft uppehållstillstånd för tiden december 2014 till december 2015 på grund av särskilt ömmande omständigheter. De ansökte i juni 2016 om asyl. Migrationsverket avslog familjens ansökningar om uppehållstillstånd och beslutade att avvisa spädbarnet i familjen och utvisa övriga familjemedlemmar. Samtliga beslut överklagades till domstolen. I domstolen vidhöll Migrationsverket sin inställning. Migrationsdomstolen beslutade trots det att bevilja familjen uppehållstillstånd. Tillståndets längd bestämdes till två år. Migrationsverket [...]

By | augusti 8th, 2018|Process Advokatbyrå|

Nytt avgörande från EU-domstolen tvingar Migrationsverket att ändra sin rättstillämpning

EU-domstolen har i ett nytt avgörande klargjort att personer som enligt Migrationsverket inte har tillräckliga skyddsskäl inte kan avvisas med omedelbar verkställighet. Istället krävs ett lagakraftvunnet beslut innan avvisningen kan genomföras. Det bidrar till mer rättssäkerhet för de enskilda. Målet i EU-domstolen rörde en serbisk man som 2017 ansökte om asyl och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket ansåg att de asylskäl som mannen uppgav var uppenbart ogrundade, eftersom det, även enligt mannens egna uppgifter, fanns myndighetsskydd att tillgå i Serbien. Migrationsverket beslutade därför att mannens ansökan skulle avslås och att han [...]

By | augusti 7th, 2018|Process Advokatbyrå|

Prövningstillstånd i Högsta domstolen

Emilie Hillerts huvudman har beviljats prövningstillstånd i Högsta domstolen. Klienten blev i tingsrätten dömd för rån av normalgraden. Efter överklagan rubricerade hovrätten det som grovt rån. Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i frågorna om rubricering och påföljd. ”Det är såklart mycket glädjande för min huvudman att Högsta domstolen har valt att meddela prövningstillstånd” säger Emilie Hillert. Hon fortsätter; ”Det är även ur ett juridiskt perspektiv mycket positivt då det ofta är svårt med gränsdragningen mellan de två brotten. Det såg man extra tydligt i just det här målet då även [...]

By | juli 16th, 2018|Process Advokatbyrå|

Krönikan ”Varför får inte barnen stanna?” av advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Den 1 juli 2018 trädde en ny lag i kraft. Den syftar till att ge möjlighet åt några av de ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige hösten 2015 att få uppehållstillstånd i Sverige för studier. Det handlar om ungdomar som har varit bosatta i Sverige i flera år, är väl integrerade i samhället och som studerar eller har för avsikt att studera. Artikeln i sin helhet hittar ni här https://www.magasinetparagraf.se/nyheter/kronikor/52342-varfor-far-inte-barnen-stanna/

By | juli 2nd, 2018|Process Advokatbyrå|

Migrationsverket uppfyllde inte sin bevisbörda – smäll på fingrarna av migrationsdomstolen

En kvinna sökte uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin make. Det var ostridigt att det förelåg ett civilrättsligt giltigt äktenskap. Därmed förelåg en presumtion för att hon skulle beviljas uppehållstillstånd. Migrationsverket ansåg emellertid att det rörde sig om ett så kallat skenäktenskap och nekade henne uppehållstillstånd. Kvinnan anlitade undertecknad som ombud och överklagade till migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen uttalade i domskälen att när Migrationsverket misstänker att det kan vara fråga om ett skenäktenskap så bör en fördjupad utredning göras för att klargöra om det rör sig om ett sådant. Det är [...]

By | juni 4th, 2018|Process Advokatbyrå|