En lucka i lagen som måste åtgärdas

En utlänning som har fått avslag på sin asylansökan får normalt en så kallad tidsfrist för frivilligt återvändande på fyra veckor. Tiden börjar räknas när beslutet vinner laga kraft. Om utlänningen inte lämnar landet inom de fyra veckorna riskerar utlänningen att få ett återreseförbud på mellan 1-5 år. Då hamnar hen även på Schengens spärrlista. [...]

By | 2018-05-07T17:02:27+00:00 maj 7th, 2018|

Tydligen är det tillåtet för Migrationsverket att ljuga i sina beslut

Undertecknad kontaktades i ett sent skede av en kvinna som var tagen i förvar (frihetsberövad) och skulle utvisas dagen därpå. Det upprättades en ansökan om verkställighetshinder på grund av nya omständigheter bestående bland annat i att domstolen samma dag hade återförvisat ärendet till Migrationsverket för ny prövning i sak. Istället för att stoppa utvisningen fattade [...]

By | 2018-05-04T10:23:31+00:00 maj 4th, 2018|

Advokat Emilie Hillerts krönika Hastverk och lapptäcken publicerad på Magasinet Paragraf.

Krönikan handlar om hur man i ett handsvep slängde bort det asylsystem som hade byggts upp under generationer och efter noga avväganden, om hur de senaste årens upprepade ändringar i lagstiftningen avseende utlänningar kommit att bilda ett svåröverskådligt lapptäcke som skadar rättssäkerheten, om hur Regeringens nu föreslagna ändringar i lagen avseende ensamkommande flyktingbarn bör välkomnas [...]

By | 2018-05-02T09:52:41+00:00 maj 2nd, 2018|

Fackförbunden agerar allt mer gränslöst i ärenden om arbetstillstånd

I samband med införandet av den nya regleringen för arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning infördes ett lagstadgat krav på att den fackliga organisationen ska få tillfälle att yttra sig över arbetsgivarens anställningserbjudande till arbetstagaren. Yttrandet återfinns på sidan fyra i den blankett som döpts till ”Anställningserbjudande” och som Migrationsverket kräver att arbetsgivaren fyller [...]

By | 2018-04-26T11:13:19+00:00 april 26th, 2018|

Bevisning is the new black

Det är den asylsökande som har bevisbördan för att det föreligger ett skyddsbehov. Den som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till sambo har bevisbördan för att det föreligger ett seriöst förhållande. En förälder som vill ha uppehållstillstånd på grund av anknytning till barn har bevisbördan för släktskap och hur mycket umgänge som kommer [...]

By | 2018-04-24T10:12:09+00:00 april 24th, 2018|

Nytt rättsligt ställningstagande begränsar försörjningskravets tillämpningsområde

Migrationsverket meddelade 2018-04-09 ett rättsligt ställningstagande angående ”med vilket lagstöd familjemedlemmar till arbetstagare, innehavare av EU-blåkort, innehavare av ICT-tillstånd, ICT-tillstånd för längre vistelse, studerande och näringsidkare kan beviljas permanent uppehållstillstånd”. Utöver det innehåll som med hänsyn till dokumentets namn ingår innehåller det även förtydliganden angående försörjningskravet. Det uttalas explicit att ”En ansökan om förlängt uppehållstillstånd [...]

By | 2018-04-16T11:55:36+00:00 april 16th, 2018|

Oskyldigt häktad för grovt narkotikabrott – frias av analysbesked

Polisen grep i slutet av mars en man misstänkt för grovt narkotikabrott bestående av påstått innehav av 2 kg metamfetamin som skulle ha förvarats i mannens bil. Den gripne förnekade bestämt att det som påträffats skulle vara narkotika. Då tre polismän hade undersökt materialet och muntligt uppgivit att de menade att det med stor sannolikhet [...]

By | 2018-04-16T10:18:45+00:00 april 16th, 2018|

Migrationsöverdomstolens avgörande om det s.k. annonseringskravet (MIG 2018:2)

För att kunna beviljas arbetstillstånd måste rekryteringsförfarandet vara förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. Det innebär att unionsföreträdet ska ha respekterats, vilket normalt kräver att anställningen har utannonserats i EU/EES och Schweiz. Migrationsverket har i sin myndighetsutövning länge ställt ett informellt krav om att en platsannons ska sättas ut på Arbetsförmedlingens hemsida i minst [...]

By | 2018-04-09T16:33:26+00:00 april 4th, 2018|

Ytterligare genomslag för vår uppfattning om hur lagen ska tolkas och tillämpas

I början av året öppnade Migrationsöverdomstolen upp för att det, vid prövning av ansökan om förlängning av arbets- och uppehållstillstånd som har meddelats på grund av anställning, ska göras en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor. Det öppnades även upp för att det, i de fall då alla kriterier inte varit uppfyllda hela anställningstiden, skulle göras en [...]

By | 2018-03-20T13:01:53+00:00 mars 20th, 2018|