Migrationsdomstolen i Stockholm berövade ännu flera asylsökande rätten till muntlig förhandling

Av 16 kap 5 § UtlL framgår att muntlig förhandling får ingå i handläggningen av ett migrationsmål beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Förhandling skall, enligt lagen, hållas om en utlänning begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda [...]

By | 2017-02-08T11:30:53+00:00 februari 8th, 2017|

Öppnades det verkligen upp för arbetskraftsinvandring?

För några år sedan öppnade Sverige upp för arbetskraftsinvandring, eller det är i alla fall vad man från politiskt håll hävdar. I vart fall infördes nya regler i Utlänningslagen som reglerar vad som krävs för att en utlänning som är medborgare i ett land utanför EU ska kunna beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd på grund av [...]

By | 2017-02-07T15:34:58+00:00 februari 7th, 2017|

Det finns ingen skola för asylsökande

En asylsökande har en skyldighet att redogöra för samtliga omständigheter som åberopas till stöd för asylansökan, och samtliga omständigheter som kan vara av betydelse för prövningen av ärendet. Det är den asylsökande som har bevisbördan för behovet av skydd. I avsaknad av skriftlig bevisning kan detta göras genom att den asylsökande ger ett trovärdigt intryck [...]

By | 2016-12-07T15:49:37+00:00 november 7th, 2016|

JO kritiserar Migrationsverket för bristfällig information vid kommunicering av beslut

Sedan en tid tillbaka har Migrationsverket vid upprepade tillfällen brustit i sin handläggning vid kommuniceringen av beslut. Bristerna är så allvarliga att den enskilde riskerar att lida rättsförlust. Till förtydligande tar vi ett exempel. Undertecknad kontaktades av en man som sökt uppehållstillstånd i Sverige och fått ett negativt beslut. Det beslut han fått var två [...]

By | 2016-10-20T11:09:38+00:00 oktober 20th, 2016|

Advokatsamfundet positivt inställt till att barnkonventionen blir svensk lag

Diskussionen om att göra barnkonventionen till svensk lag torde inte ha undgått någon. Idag lämnade advokatsamfundet sitt remissvar. Advokatsamfundet uttalar att den rättsliga ställningen för barn i Sverige behöver stärkas. Även om advokatsamfundet påtalar en del problem och brister är samfundet därför positivt inställd till inkorporeringen, med undantag för en föreslagen straffbestämmelse. Detta för att [...]

By | 2016-10-18T11:06:46+00:00 oktober 18th, 2016|

Syrierna riskerar att förlora rätten till familjeåterförening – låt oss hjälpa er!

Den 20 juli 2016 infördes en ny lag i Sverige som påverkar de asylsökande. Lagen innebär stora förändringar i flera avseenden. En av de största förändringarna är att de personer som erbjuds skydd i vårt land enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta. En annan stor förändring är att bara de som beviljas flyktingstatus som [...]

By | 2016-10-23T14:18:11+00:00 oktober 14th, 2016|

Most Syrians lose their right to family reunion because of a lack of proper legal assistance – let us help you!

Since the 20th of July 2016 there is a temporary new law in Sweden affecting all asylum seekers in Sweden. My column today focuses on the Syrians´ rights, or rather the lack of rights, to family reunion.   According to the new law most asylum seekers will only be granted temporary residence permits instead of [...]

By | 2016-10-23T14:18:11+00:00 oktober 14th, 2016|

Vems sida är du på egentligen?

En fråga som jag fått några gånger är ”vems sida är du på egentligen”? Mitt svar är lika enkelt som det är självklart: Klientens! Oavsett vilket mål det handlar om, eller vilket uppdrag jag har, så är jag alltid på klientens sida till hundra procent. Frågan har sin bakgrund i att jag arbetar med ett par olika [...]

By | 2016-10-03T18:16:49+00:00 september 15th, 2016|

Det är hög tid för Migrationsverket att erkänna migrationsdomstolarna som överinstans och att följa dess rättstillämpning

Exemplen kan göras många. Ett av dem är de irakiska mandéernas avsaknad av internflyktsalternativ. Ett annat är iranska konvertiter. Migrationsverket fortsätter att göra samma bedömningar i en viss fråga, trots att migrationsdomstolarna om och om igen upphäver verkets beslut på grund av en motsatt bedömning i den aktuella frågan. Migrationsverkets fortsätter att göra samma bedömning som tidigare i [...]

By | 2016-09-15T19:57:23+00:00 december 10th, 2014|

Svenska myndigheter utvisar kristna till Irak – hög tid att införa generell asyl för kristna irakier

Den senaste tidens händelseutveckling avseende IS framtåg i Irak har knappast kunnat undgå någon. Enligt Migrationsverkets egen rapport har IS under det senaste halvåret lagt under sig så mycket som en tredjedel av Iraks yta. Flera rapporter vittnar om att religiösa minoriteter, däribland kristna, utsätts för en religiös rensning i de områden som IS kontrollerar och enligt FN är [...]

By | 2016-10-23T14:18:12+00:00 september 5th, 2014|