Glöm inte att annonsera!

Den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning är begränsad till att söka jobb som har utannonserats. De arbetsgivare som vill anställa någon från utlandet måste först annonsera. Lagen stadgar att rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren måste ha lagt upp en [...]

By | 2017-03-24T10:12:47+00:00 mars 24th, 2017|

Migrationsverkets handläggning ren utpressning

I en skrivelse till Migrationsverket daterad den 21 mars 2017 kritiserar Advokatsamfundet Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Migrationsverkets rutiner strider både mot Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och det migrationsrättsliga regelverket. De grundläggande förvaltningsrättsliga principerna om utredningsplikt och objektivitetsplikt uppfylls inte. Bakgrunden är att Migrationsverket avvaktat till sent i processen med att ta upp frågan om [...]

By | 2017-03-23T14:41:33+00:00 mars 23rd, 2017|

Afghansk ateist är flykting enligt Migrationsdomstolen

Den 21 februari 2017 meddelade Migrationsdomstolen i Malmö en dom avseende en man från Afghanistan. Mannen ansågs ha gjort sannolikt att han var ateist. Domstolen ansåg honom därför vara flykting. I domskälen kan läsas att det av landinformationen framgår att islam är centralt för den afghanska staten och de afghanska medborgarna. Sharialagen stadgar dödsstraff för [...]

By | 2017-03-22T10:30:02+00:00 mars 22nd, 2017|

Enligt Migrationsöverdomstolen är afghanska barn alternativt skyddsbehövande

Den 17 mars 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen en dom i ett ärende avseende en pojke från Afghanistan. Enligt domstolen är han alternativt skyddsbehövande. I domen uttalar Migrationsöverdomstolen att när det gäller barns situation i Afghanistan framgår det av utredningen att de är särskilt utsatta för våld och kan utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution eller sexuellt utnyttjande. [...]

By | 2017-03-20T14:41:46+00:00 mars 20th, 2017|

Lagrådsremiss om nya möjligheter för ungdomar att få stanna i Sverige

I en lagrådsremiss föreslås ändringar i Utlänningslagen som syftar till underlätta för unga nyanlända att få stanna i landet. Reglerna berör de ungdomar som studerar på gymnasiet, vilka ska kunna få längre uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier. Efter avslutad utbildning ska de även ha sex månader på sig att hitta arbete. Lyckas de [...]

By | 2017-03-03T09:57:51+00:00 mars 3rd, 2017|

Påtaglig risk för att den redan komplicerade och tidskrävande anställningsprocessen av arbetstagare från tredjeland försvåras ytterligare

Den 15 december 2016 presenterades betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Förslaget innehåller en rad lagändringar som syftar till att arbetsgivare som inte levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse. Betänkandet innehåller även förslag om att Migrationsverket ska ha direktåtkomst till [...]

By | 2017-02-28T11:42:32+00:00 februari 28th, 2017|

Migrationsverkets senaste beslut innebär att ännu fler barn riskerar att utvisas på felaktiga grunder

Under lördagskvällen meddelade Migrationsverket att alla beslut i asylärenden där det behövs rättsmedicinsk åldersbedömning kommer att skjutas fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya metoder finns på plats. De ”nya” metoderna för åldersbedömning löser däremot inte problemet. Således riskerar ännu fler barn att utvisas på felaktiga grunder. Samtidigt slår sig myndigheterna för bröstet över sina fina [...]

By | 2017-02-21T15:47:11+00:00 februari 21st, 2017|

En asylansökan ska alltid prövas i första instans, oavsett i vilken instans den lämnas

Det har sagts förr, och det är verkligen ingenting nytt. Trots det tåls det att sägas igen. En asylansökan ska alltid prövas i första instans. Alltid! En asylansökan kan inledas genom att den sökande går till Migrationsverket och lämnar in en ansökan varvid det initieras ett ärende. I de fallen prövas den regelmässigt av Migrationsverket [...]

By | 2017-02-16T12:56:44+00:00 februari 16th, 2017|

Migrationsdomstolen i Stockholm berövade ännu flera asylsökande rätten till muntlig förhandling

Av 16 kap 5 § UtlL framgår att muntlig förhandling får ingå i handläggningen av ett migrationsmål beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Förhandling skall, enligt lagen, hållas om en utlänning begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda [...]

By | 2017-02-08T11:30:53+00:00 februari 8th, 2017|

Öppnades det verkligen upp för arbetskraftsinvandring?

För några år sedan öppnade Sverige upp för arbetskraftsinvandring, eller det är i alla fall vad man från politiskt håll hävdar. I vart fall infördes nya regler i Utlänningslagen som reglerar vad som krävs för att en utlänning som är medborgare i ett land utanför EU ska kunna beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd på grund av [...]

By | 2017-02-07T15:34:58+00:00 februari 7th, 2017|