Månadslön betyder just månadslön

Om du har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning med månadslön, så är det oerhört viktigt att du därefter även får just månadslön. Och att du får just den lön som du inledningsvis erbjöds. Lönen kan vara högre än den du inledningsvis erbjuds. Men den får aldrig vara lägre. Det är inte [...]

By | 2017-04-13T23:17:05+00:00 april 6th, 2017|

Glöm inte att redovisa semester

Hösten 2016 började Migrationsverket kontrollera huruvida arbetstagare med uppehållstillstånd i Sverige tog ut tillräckligt mycket semester. De började även kontrollera så att sparade semesterdagar redovisades korrekt, och att semestertillägg eller semesterersättning betalades ut. Alla som vill ha, har, eller vill förlänga uppehållstillstånd på grund av anställning i Sverige måste således noggrant redovisa dessa uppgifter mycket [...]

By | 2017-04-04T10:11:26+00:00 april 4th, 2017|

HD prövar tre mål om människosmuggling

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Rätten finns uttryckt i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna såväl som i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. För att kunna söka asyl måste du emellertid befinna dig i det land vars skydd du önskar åtnjuta. Det är således inte möjligt att söka asyl [...]

By | 2017-04-03T16:51:17+00:00 april 3rd, 2017|

Att få leva med sin förälder en klassfråga – bara barn till rika föräldrar får bo med dem i Sverige

En längre tid har barn vars föräldrar flytt eller flyttat till Sverige kunnat återförenas med sina föräldrar i Sverige. Det krävs att det görs en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldern. I det fall barnet har två vårdnadshavare och enbart den ena vistas i Sverige krävs medgivande från den andra vårdnadshavaren. Vänligen [...]

By | 2017-03-31T10:39:45+00:00 mars 31st, 2017|

Arbetsgivare = ett visst organisationsnummer i Migrationsverkets ögon

I Migrationsverkets ögon är en arbetsgivare en juridisk person med ett visst organisationsnummer. Om du av någon anledning börjar arbeta för ett nytt organisationsnummer har du således, i Migrationsverkets ögon, bytt arbetsgivare. Det spelar ingen roll att det är samma personer som driver företaget, att företaget drivs i samma lokaler, att du har precis samma [...]

By | 2017-03-30T10:42:42+00:00 mars 30th, 2017|

Barn inte alls ”uppenbart” över 18 år – JO kritisk mot Migrationsverket

En uppskrivning av ålder sker normalt sätt i samband med beslutet i sak. Migrationsverket kan emellertid skriva upp åldern redan tidigare. Dock bara om det är ”uppenbart” att personen är över 18. Enligt Migrationsverket krävs det att ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och där [...]

By | 2017-03-29T10:36:50+00:00 mars 29th, 2017|

Glöm inte att annonsera!

Den som vill ha uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning är begränsad till att söka jobb som har utannonserats. De arbetsgivare som vill anställa någon från utlandet måste först annonsera. Lagen stadgar att rekryteringsförfarandet är förenligt med Sveriges åtaganden inom Europeiska unionen. I praktiken innebär detta att arbetsgivaren måste ha lagt upp en [...]

By | 2017-03-24T10:12:47+00:00 mars 24th, 2017|

Migrationsverkets handläggning ren utpressning

I en skrivelse till Migrationsverket daterad den 21 mars 2017 kritiserar Advokatsamfundet Migrationsverkets nya rutiner för medicinska åldersbedömningar. Migrationsverkets rutiner strider både mot Migrationsverkets rättsliga ställningstagande och det migrationsrättsliga regelverket. De grundläggande förvaltningsrättsliga principerna om utredningsplikt och objektivitetsplikt uppfylls inte. Bakgrunden är att Migrationsverket avvaktat till sent i processen med att ta upp frågan om [...]

By | 2017-03-23T14:41:33+00:00 mars 23rd, 2017|

Afghansk ateist är flykting enligt Migrationsdomstolen

Den 21 februari 2017 meddelade Migrationsdomstolen i Malmö en dom avseende en man från Afghanistan. Mannen ansågs ha gjort sannolikt att han var ateist. Domstolen ansåg honom därför vara flykting. I domskälen kan läsas att det av landinformationen framgår att islam är centralt för den afghanska staten och de afghanska medborgarna. Sharialagen stadgar dödsstraff för [...]

By | 2017-03-22T10:30:02+00:00 mars 22nd, 2017|

Enligt Migrationsöverdomstolen är afghanska barn alternativt skyddsbehövande

Den 17 mars 2017 meddelade Migrationsöverdomstolen en dom i ett ärende avseende en pojke från Afghanistan. Enligt domstolen är han alternativt skyddsbehövande. I domen uttalar Migrationsöverdomstolen att när det gäller barns situation i Afghanistan framgår det av utredningen att de är särskilt utsatta för våld och kan utsättas för barnarbete, tvångsäktenskap, prostitution eller sexuellt utnyttjande. [...]

By | 2017-03-20T14:41:46+00:00 mars 20th, 2017|