Låt er inte luras!

När ett barn ansöker om uppehållstillstånd på grund av anknytning till en i Sverige bosatt förälder krävs den andra vårdnadshavarens samtycke. Den andra vårdnadshavaren ska då, enligt Migrationsverkets blankett, lämna sitt medgivande. Detta görs under rubriken ”Medgivande av den vårdnadshavare som inte tänker bosätta sig i Sverige”. Underskriften ska bevittnas. Det är av stor vikt [...]

By | 2017-04-24T09:39:34+00:00 april 24th, 2017|

Det är ju så man skäms!

Som asylsökande har du rätt till dagersättning under förutsättning att du inte har några egna pengar eller andra tillgångar och inte heller har någon annan inkomst. Dagersättningen varierar beroende på vilket boende Migrationsverket ordnar. Om du blir placerad på ett boende utan mat kan du få som högst få 71 kronor per dag. Om du [...]

By | 2017-04-21T11:33:37+00:00 april 21st, 2017|

Svårt att se skillnad på Migrationsverkets kompletteringsföreläggande respektive beslut

Innan Migrationsverket fattar beslut om att utvisa en person som har befunnit sig i Sverige med arbets- och uppehållstillstånd på grund av anställning skickar Migrationsverket i regel ut ett så kallat kompletteringsföreläggande. I detta anger Migrationsverket alla de brister som noterats i ärendet. Migrationsverket skriver även att bedömningen är att kriterierna inte är uppfyllda och [...]

By | 2017-04-20T11:07:13+00:00 april 20th, 2017|

Jätteviktigt att syrier berättar om personliga asylskäl

Det är jätteviktigt att de som flyr från Syrien är noga med att berätta för Migrationsverket om sina personliga erfarenheter och vad de personligen har varit utsatta för. Har de varit politiskt aktiva är det jätteviktigt att de berättar om det. Även den som har anklagats för att vara politiskt aktiv måste berätta om det. [...]

By | 2017-04-18T14:47:09+00:00 april 18th, 2017|

Månadslön betyder just månadslön

Om du har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av en anställning med månadslön, så är det oerhört viktigt att du därefter även får just månadslön. Och att du får just den lön som du inledningsvis erbjöds. Lönen kan vara högre än den du inledningsvis erbjuds. Men den får aldrig vara lägre. Det är inte [...]

By | 2017-04-13T23:17:05+00:00 april 6th, 2017|

Glöm inte att redovisa semester

Hösten 2016 började Migrationsverket kontrollera huruvida arbetstagare med uppehållstillstånd i Sverige tog ut tillräckligt mycket semester. De började även kontrollera så att sparade semesterdagar redovisades korrekt, och att semestertillägg eller semesterersättning betalades ut. Alla som vill ha, har, eller vill förlänga uppehållstillstånd på grund av anställning i Sverige måste således noggrant redovisa dessa uppgifter mycket [...]

By | 2017-04-04T10:11:26+00:00 april 4th, 2017|

HD prövar tre mål om människosmuggling

Det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Rätten finns uttryckt i artikel 14 i FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna såväl som i EU-stadgan om mänskliga rättigheter. För att kunna söka asyl måste du emellertid befinna dig i det land vars skydd du önskar åtnjuta. Det är således inte möjligt att söka asyl [...]

By | 2017-04-03T16:51:17+00:00 april 3rd, 2017|

Att få leva med sin förälder en klassfråga – bara barn till rika föräldrar får bo med dem i Sverige

En längre tid har barn vars föräldrar flytt eller flyttat till Sverige kunnat återförenas med sina föräldrar i Sverige. Det krävs att det görs en ansökan om uppehållstillstånd på grund av anknytning till föräldern. I det fall barnet har två vårdnadshavare och enbart den ena vistas i Sverige krävs medgivande från den andra vårdnadshavaren. Vänligen [...]

By | 2017-03-31T10:39:45+00:00 mars 31st, 2017|

Arbetsgivare = ett visst organisationsnummer i Migrationsverkets ögon

I Migrationsverkets ögon är en arbetsgivare en juridisk person med ett visst organisationsnummer. Om du av någon anledning börjar arbeta för ett nytt organisationsnummer har du således, i Migrationsverkets ögon, bytt arbetsgivare. Det spelar ingen roll att det är samma personer som driver företaget, att företaget drivs i samma lokaler, att du har precis samma [...]

By | 2017-03-30T10:42:42+00:00 mars 30th, 2017|

Barn inte alls ”uppenbart” över 18 år – JO kritisk mot Migrationsverket

En uppskrivning av ålder sker normalt sätt i samband med beslutet i sak. Migrationsverket kan emellertid skriva upp åldern redan tidigare. Dock bara om det är ”uppenbart” att personen är över 18. Enligt Migrationsverket krävs det att ”var och en utan närmare överväganden klart kan konstatera att det rör sig om en vuxen och där [...]

By | 2017-03-29T10:36:50+00:00 mars 29th, 2017|