Lagrådsremiss om nya möjligheter för ungdomar att få stanna i Sverige

I en lagrådsremiss föreslås ändringar i Utlänningslagen som syftar till underlätta för unga nyanlända att få stanna i landet. Reglerna berör de ungdomar som studerar på gymnasiet, vilka ska kunna få längre uppehållstillstånd för att kunna avsluta sina studier. Efter avslutad utbildning ska de även ha sex månader på sig att hitta arbete. Lyckas de [...]

By | 2017-03-03T09:57:51+00:00 mars 3rd, 2017|

Påtaglig risk för att den redan komplicerade och tidskrävande anställningsprocessen av arbetstagare från tredjeland försvåras ytterligare

Den 15 december 2016 presenterades betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden (SOU 2016:91). Förslaget innehåller en rad lagändringar som syftar till att arbetsgivare som inte levt upp till de krav som ställs när det gäller lön och övriga anställningsvillkor kan dömas till fängelse. Betänkandet innehåller även förslag om att Migrationsverket ska ha direktåtkomst till [...]

By | 2017-02-28T11:42:32+00:00 februari 28th, 2017|

Migrationsverkets senaste beslut innebär att ännu fler barn riskerar att utvisas på felaktiga grunder

Under lördagskvällen meddelade Migrationsverket att alla beslut i asylärenden där det behövs rättsmedicinsk åldersbedömning kommer att skjutas fram till dess att Rättsmedicinalverkets nya metoder finns på plats. De ”nya” metoderna för åldersbedömning löser däremot inte problemet. Således riskerar ännu fler barn att utvisas på felaktiga grunder. Samtidigt slår sig myndigheterna för bröstet över sina fina [...]

By | 2017-02-21T15:47:11+00:00 februari 21st, 2017|

En asylansökan ska alltid prövas i första instans, oavsett i vilken instans den lämnas

Det har sagts förr, och det är verkligen ingenting nytt. Trots det tåls det att sägas igen. En asylansökan ska alltid prövas i första instans. Alltid! En asylansökan kan inledas genom att den sökande går till Migrationsverket och lämnar in en ansökan varvid det initieras ett ärende. I de fallen prövas den regelmässigt av Migrationsverket [...]

By | 2017-02-16T12:56:44+00:00 februari 16th, 2017|

Migrationsdomstolen i Stockholm berövade ännu flera asylsökande rätten till muntlig förhandling

Av 16 kap 5 § UtlL framgår att muntlig förhandling får ingå i handläggningen av ett migrationsmål beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. Förhandling skall, enligt lagen, hållas om en utlänning begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda [...]

By | 2017-02-08T11:30:53+00:00 februari 8th, 2017|

Öppnades det verkligen upp för arbetskraftsinvandring?

För några år sedan öppnade Sverige upp för arbetskraftsinvandring, eller det är i alla fall vad man från politiskt håll hävdar. I vart fall infördes nya regler i Utlänningslagen som reglerar vad som krävs för att en utlänning som är medborgare i ett land utanför EU ska kunna beviljas uppehållstillstånd och arbetstillstånd på grund av [...]

By | 2017-02-07T15:34:58+00:00 februari 7th, 2017|

Det finns ingen skola för asylsökande

En asylsökande har en skyldighet att redogöra för samtliga omständigheter som åberopas till stöd för asylansökan, och samtliga omständigheter som kan vara av betydelse för prövningen av ärendet. Det är den asylsökande som har bevisbördan för behovet av skydd. I avsaknad av skriftlig bevisning kan detta göras genom att den asylsökande ger ett trovärdigt intryck [...]

By | 2016-12-07T15:49:37+00:00 november 7th, 2016|

JO kritiserar Migrationsverket för bristfällig information vid kommunicering av beslut

Sedan en tid tillbaka har Migrationsverket vid upprepade tillfällen brustit i sin handläggning vid kommuniceringen av beslut. Bristerna är så allvarliga att den enskilde riskerar att lida rättsförlust. Till förtydligande tar vi ett exempel. Undertecknad kontaktades av en man som sökt uppehållstillstånd i Sverige och fått ett negativt beslut. Det beslut han fått var två [...]

By | 2016-10-20T11:09:38+00:00 oktober 20th, 2016|

Advokatsamfundet positivt inställt till att barnkonventionen blir svensk lag

Diskussionen om att göra barnkonventionen till svensk lag torde inte ha undgått någon. Idag lämnade advokatsamfundet sitt remissvar. Advokatsamfundet uttalar att den rättsliga ställningen för barn i Sverige behöver stärkas. Även om advokatsamfundet påtalar en del problem och brister är samfundet därför positivt inställd till inkorporeringen, med undantag för en föreslagen straffbestämmelse. Detta för att [...]

By | 2016-10-18T11:06:46+00:00 oktober 18th, 2016|

Syrierna riskerar att förlora rätten till familjeåterförening – låt oss hjälpa er!

Den 20 juli 2016 infördes en ny lag i Sverige som påverkar de asylsökande. Lagen innebär stora förändringar i flera avseenden. En av de största förändringarna är att de personer som erbjuds skydd i vårt land enbart beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd istället för permanenta. En annan stor förändring är att bara de som beviljas flyktingstatus som [...]

By | 2016-10-23T14:18:11+00:00 oktober 14th, 2016|