Emilie Hillert intervjuad i Svenska Dagbladet

Fallet rör en pojke som enligt RMV bedöms vara minderårig, men trots det skrivs upp i ålder av Migrationsverket. Migrationsverket har först uppgivit att de inte tror på de muntliga uppgifter som pojken lämnat och inte väster vikt vid den skriftliga bevisning som lämnas. Därför har en åldersutredning erfordrats. Åldersutredningen styrkte emellertid minderårighet. Trots det [...]

By | 2017-10-26T14:12:22+00:00 oktober 7th, 2017|

Minderåriga har rätt till offentligt biträde i frågan om verkställighetshinder, när målet handläggs i migrationsdomstolen

Migrationsöverdomstolen har nyligen klargjort att ensamkommande flyktingbarn alltid har rätt till ett offentligt biträde i migrationsdomstolen. Detta oaktat om det rör sig om ett ordinärt asylärende eller ett ärende om verkställighetshinder. I praktiken ser det således ut som följer: En minderårig söker asyl i Sverige. Denne har rätt till ett offentligt biträde. Det offentliga biträdes [...]

By | 2017-10-06T15:57:30+00:00 oktober 6th, 2017|

Advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Advokat Emilie Hillert skriver om hur den lag som tillkommit för att skydda de enskilda, av Migrationsverket tillämpas på ett sätt som skadar. Det handlar om hur arbetstagare som skött sig exemplariskt i flera år trots det utvisas, och om hur arbetstagaren får ta smällen på grund av bagatellartade missar som arbetsgivaren har gjort. Smällen [...]

By | 2017-09-29T12:58:27+00:00 september 29th, 2017|

Inte möjligt att ställa fler krav på annonsen vid At-Ut

En man sökte arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket konstaterade att mannen genom anställningserbjudandet hade visat att anställningen uppfyller kraven i 6 kap 2 § Utlänningslagen. Ansökan avslogs dock av andra skäl. Mannen överklagade till migrationsdomstolen som avslog överklagandet. Utöver de skäl som Migrationsverket grundat sitt beslut på uppgav migrationsdomstolen att utredningen inte ger stöd [...]

By | 2017-09-15T17:32:50+00:00 september 7th, 2017|

Till och med Migrationsverket kritiserar Migrationsverket

I en rapport tidigare i år granskade Migrationsverket sig själva genom en genomgång av ärenden. Migrationsverket granskade 400 beslut som fattades under 2016. I bara hälften av ärendena ansåg Migrationsverket att de hade utrett ärendet på det sätt som de borde. Hälften av alla ärendena innehöll utredningar som inte var kompletta. I många fall fanns [...]

By | 2017-09-15T17:20:20+00:00 september 6th, 2017|

Återreseförbud utgör inte hinder mot att beviljas arbets- och uppehållstillstånd

En man hade tidigare sökt uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl. Ansökan hade avslagits och därtill hade Migrationsverket beslutat om avvisning med omedelbar verkställighet. Migrationsverket hade samtidigt även meddelat ett återreseförbud. Efter att ha lämnat landet ansökte mannen om arbetstillstånd och uppehållstillstånd på grund av anställning. Migrationsverket avslog ansökan. Som skäl uppgavs att Migrationsverket [...]

By | 2017-09-15T17:14:09+00:00 september 4th, 2017|

Även unga myndiga riskerar övergrepp i Afghanistan

Migrationsdomstolen i Göteborg meddelade 2017-08-01 en dom i målet UM 10236-16. Domen rörde en afghansk pojke som inte lyckats styrka sin minderårighet. Pojken var hazar och hade vuxit upp i Iran. Det var ostridigt i målet att pojken aldrig hade bott i Afghanistan eller haft någon hemvist där. Han hade vidare inga släktingar i den [...]

By | 2017-09-15T17:08:41+00:00 september 4th, 2017|

Ny artikel av advokat Emilie Hillert publicerad på Magasinet Paragraf

Advokat Emilie Hillert återigen publicerad i Magasinet Paragraf. Denna gång med en artikel om att det juridiskt finns utrymme att göra bedömningen att det är krig i Afghanistan. Det krävs ingen lagändring. Det behövs inga politiska beslut. Det enda som krävs är att Migrationsverket tillämpar det lagutrymme som redan finns, och applicerar den fakta som [...]

By | 2017-08-28T09:51:35+00:00 augusti 22nd, 2017|

Rekordlång väntan på asylbesked

Ibland verkar saker och ting hända så samtidigt att man funderar på om det verkligen bara kan vara en slump. I söndags skrev jag ett inlägg om de långa väntetiderna för mina asylsökande klienter. Idag kom en ny rapport av vilken det framgår att Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för ensamkommande barn är 559 dagar. Handläggningstiderna har [...]

By | 2017-07-20T09:27:13+00:00 juli 20th, 2017|

Barns utveckling och livskvalité påverkas inte av att växa upp i en väpnad konflikt – enligt Migrationsverket

Jag företräder en barnfamilj från Afghanistan. Av Migrationsverkets beslutsmotivering kan explicit utläsas angående regionen de härstammar från att säkerhetssituationen är sådan att det råder väpnad konflikt. Det finns dock inget som tyder på att [familjen] löper risk att skadas med anledning av denna. Redan detta uttalande i sig kan kritiseras. Men det blir värre. Senare [...]

By | 2017-07-07T14:59:37+00:00 juli 7th, 2017|